Languages: eu | en
Index of the questionnaireclose
A. NOMINAL MORPHOLOGY
A.1. Cases [A1-A74]
A.2. Demonstratives [A75-A81]
B. VERBAL MORPHOLOGY
B.1. Without interlocutors [B1-B56]
B.2.Among interlocutors [B57-B88]
B.3. Potential Mood [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Synthetic verbs [B136-B140]
B.6. Aspect morphemes of participles [B141-B148]
B.7. Allocutive forms [B149-B159]
C. SYNTAX
C.1. Pronouns [C1-C54]
C.2. Determiners in different syntactic contexts [C55-C71]
C.3. Degree modifiers [C72-C78]
C.4. Number agreement of the quantifiers [C79-C98]
C.5. Distributive numerals [C99-C102]
C.6. Focus [C103-C118]
C.7. Interrogative sentences [C119-C129]
C.8. Exclamative sentences [C130-C133]
C.9. Verb number agreement [C134-C141]
C.10. Subordinate clauses [C142-C314]
C.11. Impersonal clauses [C315-C323]
D. MORPHONOLOGY
F. PHONOLOGY
F.1. French loanwords [F1-F79]
F.2. Contact-induced phonemic change in northern Basque [F80-F178]
Search - Show the results
Content of the features
New search Go back Excel PDF
59 answers

B89 — (Peio a repris des forces). Avec un peu d'aide, il peut se lever du lit.
[Peio has regained his strength. With a bit of help, he will be able to get out of bed.]
VM > POTENTIAL > Abil > IZAN/EDIN > Pres > NOR > -pA
ESHEN:
Laguntza pittatekin, altxatzen al da ogetik.
JABI:
Peio doi bat pizkortu da, ohetik jeikitzen aal litake.
MADON:
Peiok artu du indar pixkat. Bera jeikitzen al da ogetik.
LOUSEN:
BeŮatek izan du itsaldi bat eta erremedioekin bera altxatzen asi da.
GERBAR:
Peiok hartŁ dizŁ indar. LagŁngua amiŮi bateki ahaltzŁ jeikitzen.
Notes.— E16 ezagutzen du, baina ez du erabiltzen. Bai, aldiz, ""jeiki litek"".
XALEZ:
Laguntza pixka batekin, oetik jeikitzen al da.
ANIZ:
Peiok hartu tu indar poxi bat, laguntzakin jeikitzen ahal da ohetik.
MAIHE:
Peiok indarrak hartu ditu, laguntza poxi batekin oetik jeikitzen aal da.
Notes.— Ezagutzen du 'ditake' eta erabiltzen ere (B89-OHAR); hala ere 'ahal' partikularekin errexeago ateratzen zaio.
BELU:
Peio azkartu da. Laguntza pittaatekin ohetik jeikitzen aal da.
Notes.— Ahelera ere erabiltzen du.
REES:
LagŁngoa amiŮi bateki jaiki leite.
PIEPA:
Peio bellhitzen ai da. LagŁngua amiŮi bateki oheti jeikitzen ahal da.
PIEGE:
BeŮat azkartuz doa. Laguntza pixkatekin oetik xuti litake.
JOBAN:
Peio arras sendatu da. Laguntzarekin jeikitzen aal da ofetik.
Notes.— 'Ditaike' ere erabiltzen du.
ADBAR:
Peiok indar hartŁ dŁ, lagŁngua amiŮi bateki oheti jeikitzen ahal da.
XLEAHA:
Peio pirkoildu da. Laguntza pixka batekin jeikitzen aal da oetik.
Notes.— ""Ahal"" partikula erabiltzen badu maizenik ere, ahalera ere erabiltzen du.
JEDON:
Pellok indarrak artu ditu eta launtza pixkatekin jeikitzen al da oetik.
RAZI:
Laguntza pixkatekin ogetik jaikitzen al da.
YOSAN:
Peiok indar arra hartŁ dizŁ. LagŁngua amiŮi batekin jeikitzen ahal dŁzŁ ohetik.
PIMUS:
Peiok indarrak berriz hartŁ tŁ, lagŁntza amiŮi batekin ohetik jaikitzen ahal da.
Notes.— E16 ez zio arrotz egiten. Baina forma hau gehiago idatziz erabiliko du, ez ahoz.
GRAAR:
Peio pizkolatu da, languntza poxi batekin ohetik jaiki litake.
XALAI:
Laguntza puxka batekin, ohetik jeikitzen aalko da.
KOBA:
Indarrak artu ditu Peiok. Laguntza pixkatekin zutitzen aal da.
Notes.— Berehala ahalezkoa erabiliko du.
MOBA:
Peio indartu da. Laguntza pixka batekin oetik xuti daiteke.
BERLA:
Peiok indarrak artu ditu. Laguntza amiŮi atekin ohetik jeikitzen ahal da.
MIMU:
Peio pixkortu da. Laguntza puxiŮo (b)atekin ohetik jeikitzen aal da.
Notes.— Ahalezkoa ere ezagutzen du.
KADO:
Peiok artu ditu indarrak laguntza pixka batekin jeikitzen al da oetik.
Notes.— E16 perpauszko aditz forma ezagutzen du.
EHI:
Peiok artu du indarra. Laguntza pixkarekin altxa daiteke oetik.
MAAL:
Peiok indarra hartŁ dizŁ. Lagungoa amiŮi bateki ahal dŁzŁ ohetik jeikitzen.
SEAI:
Peio pixkolatu da. Laguntzarekin oetik zutitzen aal da.
XAAN:
Peiok indarrak berreskuratu ditu. Laguntza pitin batekin oetik jaikitzen al da.
Notes.— E16 perpauseko forma ezagutzen eta erabili ere egiten du.
XABAI:
Peiok indarrak berriz artu ditu. Laguntza pixka batekin oetik altxatzen al da.
Notes.— E16 perpausa ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
LAUSA:
Peio indartu da. Laguntzarekin oetik altxatzen aal da.
ANHAZ:
Peiok indarrak artu ditu. Laguntza pixka batekin oetik jaikitzen aal da.
IOSEN:
Peiok indarrak artu ditu. Laguntza pixkat batekin oetik altxatzen aal da.
Notes.— Ahalezkoa ere erabiltzen du.
BEDO:
Peiok indarrak artu ditu. Laguntza pixka batekin jaikitzen aal da oetik.
MAIAZ:
Peiok indarrak artu ditu, laguntza pixka batekin oetik altxatzen al da.
Notes.— Edo B89-OHAR
NAZI:
Peio indarberritu da. Laguntza pixkatekin oetik altxatzen al da.
AKAN:
Peiok indarrak berriz artu ditu. Laguntza txipi batekin oetik jaikitzen al da.
EHEN:
Lagutza pixkatekin, guatzetik xutitzen al da.
PABA:
Peiok indarrak berriz artu ditu. Laguntza pixka batekin oetik altxatzen aal da.
Notes.— Ahalezkoa ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
JOAI:
Laguntza pixkatekin oetik altxa daiteke.
PANZI:
Laguntza pixkatekin, altxatzen aal da oetik.
JOSA:
Peiok indarrak artu ditu, laguntza pixkatekin ogetik altxatzen al da.
LUIDO:
Peiok indarrak berriz artu ditu. Laguntza pixka batekin oetik ateratzen al da.
Notes.— E16 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
MAIE:
Peiok indarrak berreskuratu ditu. Laguntza pixka batekin oetik altxa daiteke.
NAMAU:
Peiok hartŁ dŁ indar. LagŁntza amiŮi bateki ahal da oheti jeikitzen.
Notes.— Ahalezkoa ere erabiltzen du arrunt.
IBA:
Laguntza pixka batekin, oetik jeikitzen al da.
KABA:
Peiok indarra artu du. Lagun pixka batekin oetik zutitzen aal da.
Notes.— 'Ditake' ahalezko forma ezagutzen du ere. Bainan 'ahal' partikula erabiltzen du gehienik.
PEOLO:
Peiok indarrak arra hartŁ titzŁ. LagŁnekin aal dŁzŁ ohetik altxatzen.
JOAINH:
Laguntza pixka batekin, ojetik altxatzen al da.
GORBA:
Peiok berritz indarrak artu ditu, laguntza pixka batekin oetik jeikitzen al da.
Notes.— Galdea arra pausatuz ahalezkoa erabiltzen du.
ABE:
Laguntza pixkatekin, oetik jaikitzen al da.
AIBA:
Laguntza pixkatekin, oetik xutitzen al da.
XILA:
Peiok indar arra hartŁ dŁ, lagŁntza amiŮi batekilan ahal dŁzŁ jeikitzen ohetik.
Notes.— E16 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez du erabiltzen.
ALAZI:
Peiok berritz indarrak artu ditu. Laguntza pixkatekin oetik altxatzen al da.
MIMI:
Peiok indarrak berritz artu ditu. Eta oetik zutitzen aal da.
KAU:
Peio pixkortu da. Launtza puxka atekin, ofetik altxatzen alko da.
IBAI:
Peiok berriz indarra artu du. Laguntza pixkatekin oetik ateratzen al da.
Notes.— E16 perpauseko aditza ezagutzen du. Bainan 'ahal' partikula erabiltzen du.
MAILA:
Peiok arra azkartŁ dŁzŁ. LagŁngo amiŮi batekila ahal dŁzŁ oetik jeikitzen.