Languages: eu | en
Index of the questionnaireclose
A. NOMINAL MORPHOLOGY
A.1. Cases [A1-A74]
A.2. Demonstratives [A75-A81]
B. VERBAL MORPHOLOGY
B.1. Without interlocutors [B1-B56]
B.2.Among interlocutors [B57-B88]
B.3. Potential Mood [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Synthetic verbs [B136-B140]
B.6. Aspect morphemes of participles [B141-B148]
B.7. Allocutive forms [B149-B159]
C. SYNTAX
C.1. Pronouns [C1-C54]
C.2. Determiners in different syntactic contexts [C55-C71]
C.3. Degree modifiers [C72-C78]
C.4. Number agreement of the quantifiers [C79-C98]
C.5. Distributive numerals [C99-C102]
C.6. Focus [C103-C118]
C.7. Interrogative sentences [C119-C129]
C.8. Exclamative sentences [C130-C133]
C.9. Verb number agreement [C134-C141]
C.10. Subordinate clauses [C142-C314]
C.11. Impersonal clauses [C315-C323]
D. MORPHONOLOGY
F. PHONOLOGY
F.1. French loanwords [F1-F79]
F.2. Contact-induced phonemic change in northern Basque [F80-F178]
Search - Show the results
Content of the features
New search Go back Excel PDF
59 answers

C187 — Montrez-moi les enfants qui ont pleuré le plus.
[Show me the children who cried the most.]
Syntax > Subordinates > Relatives > DPerl_Subj
ESHEN:
Eraku(t)s nezazu nigar geiena egin duten aurrak.
JABI:
Erakuts nezatzu geienik nigar egin duten aurrak.
MADON:
Geiena nigar in duten aurrak irakus nazkitzu.
LOUSEN:
Irakuts aurrak nigar geien ein dutenak.
GERBAR:
Iakatsitzatzüt zinez nigarrez iauntzi dien haurrak.
XALEZ:
Ezagutzen dut norbit liburuak biziki maite tuztenak.
ANIZ:
Eakutsazu zoin haurrek nigar egin'uten gehienik.
MAIHE:
Erakuts ezkidatzu geienik nigarrez arizan diren aurrak.
BELU:
Erakus ditazu zoin diren gehiago nigarrez aizan haurrak.
REES:
Eakuts itzatzüt haboenik haurrek nigarrez iauntsi dienak.
PIEPA:
Eaküts ezazüt haboenik nigar egin dien haurrak.
PIEGE:
Irakuts nauzkitzu niar geiena egin duten aurrak.
JOBAN:
Erakus zadazuz, aurrak nigar egin dutenak geienik.
ADBAR:
Nigar haboenik egin dien haurrak erakuts itzatzüt.
XLEAHA:
Iakuts zauzkiatzu zoin haurrek nigar egin duten geienik.
Notes.— Galdea berriz pausatua.
JEDON:
Erakutsi aurrak geiena nigar egin dutenak.
RAZI:
Erakuts zoiñ diren negar geiena egin duten aurrak.
YOSAN:
Iakats ezazüt haur zuñek e nigar egin baiti haboena.
PIMUS:
Erakuts ezadatzüt haboenik nigar egin dien haurrak.
GRAAR:
Erakus ditzazu gehienik nigar egin duten haurrak.
XALAI:
Eraku(t)s zazkidatzu nigarrez geienik aizan diren haurrak.
KOBA:
Erakus nezazu zoin diren aurrak geienik nigar egin dutenek.
MOBA:
Erakuts dizkidazu gehienik nigar egin duten aurrak.
BERLA:
Eakusten daztatzu geienik nigarrez aizan diren haurrak?
MIMU:
Eakus nezazu gehienik nigar egin duten haurrak.
KADO:
Erakutsi zoin dien nigarrez ai izan dien aurrak.
EHI:
Erakuts aurrak negar egin dutenak geienik.
MAAL:
Haboenik nigar egin dien haurrak iakats itzazüt.
SEAI:
Erakuts dizkidatzu geienen nigar egin duten aurrak.
XAAN:
Erakutsidazu geien nigar egin duten aurrak.
XABAI:
Erakusdidazu ainitz negar egin duten aurrak.
LAUSA:
Erakusten didazue geien negar egin duten aurrak.
ANHAZ:
Erakutsi otoi geienik nigar egin duten aurrak.
IOSEN:
Erakuts nazazu geien nigar egin duten aurrak.
BEDO:
Erakuts daaxu zoin aurrek nigar egin duten ainitz.
Notes.— Xuka ari zait hizketa librean eta itzulpenen batean ere atera zaio.
MAIAZ:
Erakus nazazu geien nigar egin duten aurrak.
NAZI:
Erakuts geien negar egin duten aurrak.
AKAN:
Erakuts zazu geien nigar egin duten aurrak.
EHEN:
Erakutsi nezazu geinik negar egin duten aurrak.
PABA:
Erakutsi zoin diren nigar geien egin duten aurrak.
JOAI:
Erakuskidazu geien nigar egin duten aurrak.
PANZI:
Erakuts geien negar egin duten aurrak.
JOSA:
Erakutsi geio negar egin duten aurrak.
LUIDO:
Erakuts geien nigar egin duten haurrak.
MAIE:
Erakuts izkidazu geienik nigar egin duten aurrak.
NAMAU:
Iakhatsi etzatzüt haurrak nigarrez haboen iauntzi dienek.
IBA:
Erakutsi geienbat nigar egin dituzten aurrak.
KABA:
Neri erakuts zoin aurrek duten geienik nigar egin.
PEOLO:
Iakuts ezazü nigar egin din habun haurrak.
JOAINH:
Erakuts nezazkizu geienik nigar egin duten aurrak.
GORBA:
Erakuts negar geiena egin duten aurrak.
ABE:
Erakuts izkidazu geienik nigar egin duten aurrak.
AIBA:
Erakutsi zein aurrek geien nigar ein duten.
XILA:
Eni eakhuts ezak haurrak zoinek nigarrez ai beitzien haboki.
ALAZI:
Erakutsizkidazu geien negar egin duten aurrak.
MIMI:
Erakutsi zoin diren geien nigar egin duten aurrak.
KAU:
Erakuts kaazu geienik niar egin duten aurrak.
IBAI:
Erakuts iezadazu geien nigarrez aritu diren aurrak.
MAILA:
Iakuts nezazie haurrek haboen nigarrez iauntsi dien.