Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B60 — En ce temps là, vous me parliez souvent de ces sujets.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
ESHEN:
Denbora ekietan, mintzatzen ninduzun suieta oitaz.
JABI:
Garai hartan mintzo zinautan maiz gai horretaz.
MADON:
Denbora artan suieta uni mintzatzen tziñen, añitz.
LOUSEN:
Denbora etan, gai ortaz anitz mintzo zinen neri.
GERBAR:
Phüntü hetan üsü aipatzen zeneiztan süjetak, süjet hoik.
XALEZ:
Denbora hetan eni maiz mintzatzen tzinen.
ANIZ:
Dembora heetan mintzatzen zinuen sujet hortaz.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz, solaskideen arteko forma erabiltzen du.
MAIHE:
Dembora aietan usu mintzatzen zitzaitzkidan gai orietaz.
BELU:
Denbora hetan gauza hoitaz usu mintzatzen zinautan.
REES:
Demboa hetan üsü elhestatzen zinen süjet hoietzaz.
PIEPA:
Demboa hetan elhestatzen zineitan üsü süjeta horiez.
PIEGE:
Denbora orietan ainitz aipatzen tzinuen suiet ori.
JOBAN:
Dembora hetan, mintzatzen zinauzkitan, ardura, ixtorio horiitaz.
ADBAR:
Ordian, eni üsü mintzatzen zinen gaiza hoitzaz.
XLEAHA:
Dembora hartan mintzatzen zinidan ardura gai horietaz.
JEDON:
Denbora artan maiz mintzatzen ninduzun sujet artaz.
RAZI:
Garai artan, maiz mintzatzen zenidan, gai ortaz mintzatzen tzenidan.
YOSAN:
Egün hetan aipatzen zeneiztan üsü gaiza hoik.
PIMUS:
Demboa hetan üsü mintzatzen zinetazün gaiza hetaz.
GRAAR:
Dembora hetan usu aipatzen zinaudan gai hori.
XALAI:
Denbora etan usu gai orietaz mintzo zinen.
KOBA:
Dembora ortan gai ortaz usu mintzatzen nauzun.
MOBA:
Dembora artan usu gauz oietaz mintzatzen zinen.
BERLA:
Denbora ortan mintzatzen zinen ainitz sujet ortaz.
MIMU:
Lehen gai horietaz usu mintzatzen zinautan.
KADO:
Dembora ortan usu niri mintzo ziñen gaia ortaz.
EHI:
Garai ortan, gai ortaz usu itz egiten zenidan.
MAAL:
Ordü hetan gai hoietaz üsü mintzatzen... enakikezü.
SEAI:
Dembora horietan gai horiek usu aipatzen zinautazun.
XAAN:
Garai artan gai ortaz ainitz itz egiten zenidan.
XABAI:
Dembora artan usu itz egiten zinatazun gauza ortaz.
LAUSA:
Garai artan, ainitz itz egiten tzenuten gai ori buruz nerekin.
ANHAZ:
Denbora aietan gauza orietaz usu mintzo ziñen neri.
IOSEN:
Garai aietan gai oietaz mintzatzen zenidan.
BEDO:
Denboran, usu gauza ortaz mintzo zinen nerekin.
MAIAZ:
Garai artan maiz itz egiten zenidan gai orietaz.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditza erabiltzeko eskatuz: B60-OHAR.
NAZI:
Garai artan gai oiek ainitz aipatzen tzenizkidan.
AKAN:
Denbora ortan usu mintzatzen zenidan gai ortaz.
EHEN:
Garai orretan gai orretaz asko mintzatzen tzinen nerekin.
PABA:
Dembora aietan usu mintzo zinen gai ontaz.
JOAI:
Denbra hetan usu mintzo zinen nerekin gai oietaz.
PANZI:
Denbora ortan askotan gai ortaz itz egiten tzenuen.
JOSA:
Denbora oietan, gai orietaz mintzatzen zenidan.
LUIDO:
Garai artan, usu pertsona aietaz itz egiten zenidan.
MAIE:
Garai artan usutan mintzatzen zinen nerekin gai auetaz.
NAMAU:
Denboa hetan aiphatzen zeneitatzien süjet hoik.
IBA:
Garai artan, gai ortaz askotan mintzatzen tziren nerekin.
KABA:
Garai ortan usu neri mintzatzen zinen gai orietaz.
PEOLO:
Denboa hortan hortaz üsü hitz egiten tzünin.
JOAINH:
Garai orietan gai oriek aipatzen ninduzkizun.
GORBA:
Garai artan, zu neri, gai orietaz usutan mintzo zinen.
ABE:
Garai aietan, usu itz egiten tzenidan gai oietaz.
AIBA:
Denbora artan neri ortaz añitz mintzo zinen.
XILA:
Denboa hartan eni aiphatzen zünin üsü gaiza huak.
ALAZI:
Garai ortan ainitz itz egiten tzenidan gai ortaz.
MIMI:
Duela aspaldi beti istorio ortaz mintzo ziñen.
KAU:
Denbora artan ardura mintzatzen tzinitzaizkiten gai huntaz.
IBAI:
Garai artan usu ortaz mintzo zinen.
MAILA:
Denboa hortan üsü sujet hortaz eni elhestatzen tzinden.