Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
746 erantzun daude

A1 — L'homme a apporté du poisson.
IM > Kasuak > Erg > MT_SG
MAIAZ:
Gizonak arraina ekharri du.
A2 — Les hommes savent réparer les voitures.
IM > Kasuak > Erg > MT_PL
MAIAZ:
Gizonek autoak arrimatzen badakizkite.
A3 — Cinq chats ont mangé du poisson.
MAIAZ:
Bost gatuk arraina jan dute.
A4 — Un homme a mangé des cerises.
IM > Kasuak > Erg > MG_SG
MAIAZ:
Gizon batek gereziak jan ditu.
A5 — Ce jour-là, quelques enfants préféraient rester chez eux.
IM > Kasuak > Erg > MG_PL
MAIAZ:
Egun ortan aur batzuk naiago zuten oien etxean gelditu.
A6 — L'homme est grand.
IM > Kasuak > Abs > MT_SG
MAIAZ:
Gizona aundia da.
A7 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
IM > Kasuak > Abs > MT_PL
MAIAZ:
Biar gizonak oinez joanen dira Baionara.
A8 — J'ai mangé cinq pommes.
MAIAZ:
Bost sagar jan ditut.
A9 — Combien de livres a lu Beñat?
MAIAZ:
Zembat liburu irakurri ditu Beñatek?
A10 — Nous avons invité quelques amis.
IM > Kasuak > Abs > MG_PL
MAIAZ:
Lagun batzu gombidatu ditugu.
A11 — Il n'y a pas de pain.
MAIAZ:
Ez da ogirik.
A12 — Je n'ai pas vu d'enfants.
MAIAZ:
Ez dut aurrik ikusi.
A13 — Il n'y a pas d'enfant qui soit allé à l'école.
MAIAZ:
Ez da aurrik ikastolara joan denik.
A14 — Maddi, avez-vous des enfants?
MAIAZ:
Maddi aurrak badituzu?
A15 — Peio, avez-vous de l'argent?
MAIAZ:
Peio dirua baduzu?
A16 — J'ai vu de beaux enfants dans la rue.
MAIAZ:
Aur politak ikusi ditut kharrikan.
A17 — S'il vous faut de l'aide, dites-le moi.
MAIAZ:
Laguntza bear balin baduzu, erran nazazu.
A18 — Si vous avez des questions, dites-le moi.
MAIAZ:
Galderak balin badituzu erran nazazu.
A19 — Aucun enfant n'est venu à l'école aujourd'hui.
MAIAZ:
Ez da aurrik etorri gaur ikastolara.
A20 — La maman a donné le livre à son enfant.
IM > Kasuak > Dat > MT_SG
MAIAZ:
Amak eman dio liburua bere aurrari.
A21 — La maman a donné le livre aux enfants.
IM > Kasuak > Dat > MT_PL
MAIAZ:
Amak liburua eman die aurrei.
A22 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
MAIAZ:
Amak galdera ori bost aurrei pausatu zuen.
A23 — À combien d'enfants avez vous donné du pain?
MAIAZ:
Zembat aurreri eman duzu ogia?
A24 — Je me souviens de mon ami.
MAIAZ:
Nire lagunaz orroitzen naiz.
A25 — Je me souviens de mes amis.
MAIAZ:
Nire lagunetaz orroitzen naiz.
A26 — Je me souviens de trois endroits.
MAIAZ:
Iru lekuz orroitzen naiz.
A27 — Nous avions parlé de quelques amis.
MAIAZ:
Lagun batzuetaz aritu ginen.
A28 — J'ai parlé de quelqu'un.
MAIAZ:
Norbaitetaz ari nintzen.
A29 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
MAIAZ:
Gizonarentzat liburua ekharri nuen.
A30 — C'est bon pour les yeux.
MAIAZ:
Begientzat ona da.
A31 — Nous les avons pris pour femmes.
MAIAZ:
Emaztetzat artu ditugu.
A32 — Je vous ai pris pour mon mari.
MAIAZ:
Nere senarrarentzat artu zaitut.
A33 — Peio m'a pris pour un imbécile.
MAIAZ:
Peiok tontotzat artu nau.
A34 — Peio a mis la main dans l'eau froide.
MAIAZ:
Peiok eskua ur otzean eman du.
A35 — Comment vit-on dans les grandes villes?
MAIAZ:
Nola bizi gira erri aundietan?
Oharrak.— 'Frantseseko 'on' inpertsonala, 'gu' bezala erabilia. Insistituz, inpertsonala erabiltzen du A35-OHAR.
Audio oharrak.— Nola bizi da iri aundietan?
A36 — Dans combien de villes avez-vous été?
MAIAZ:
Zembat erritan joan zirezte?
A37 — J'ai dormi dans un hôtel.
MAIAZ:
Otel batean lo egin dut.
A38 — J'ai confiance en ma mère.
IM > Kasuak > Ines > MT_SG > Biziduna
MAIAZ:
Nere amarengan konfiantza dut.
A39 — Beñat commence à travailler à 1 heure.
MAIAZ:
Beñat ordu batetan lanean asten da.
A40 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG
MAIAZ:
Duela iru urte nere lagunak oien errira itzuliak ziren.
A41 — J'ai envoyé les enfants aux maisons derrière l'église.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL
MAIAZ:
Aurrak elizaren gibeleko etxeetara igorri ditut.
A42 — Les danseurs sont allés à quatre maisons de notre quartier.
MAIAZ:
Dantzariak gure auzoko lau etxetara joan dira.
A43 — À combien de maisons sommes-nous allés?
MAIAZ:
Zembat etxetara joan gira?
A44 — J'ai envoyé les élèves à l'instituteur.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG > Biziduna
MAIAZ:
Ikasleak errentsarengana igorri ditut.
A45 — J'ai envoyé les élèves aux instituteurs.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL > Biziduna
MAIAZ:
Ikasleak andereñoengana igorri ditut.
A46 — J'ai envoyé les élèves à deux ou trois professeurs.
IM > Kasuak > Adl > MG_PL > Zenbatz > Biziduna
MAIAZ:
Ikasleak bizpairu andereñoengana igorri ditut.
A47 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
MAIAZ:
Ez nuen nai Maddi joatea erriruntz.
A48 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
MAIAZ:
Ez nuen nai Maddi eta Beñat mendiruntz joatea.
A49 — Le chien est retourné vers l'homme.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_SG > Biziduna
MAIAZ:
Xakurra gizonarengana itzuli da.
A50 — Le chien est retourné vers les hommes.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_PL > Zenbatz > Biziduna
MAIAZ:
Xakurra gizonengana itzuli da.
A51 — Manex est allé jusqu'à la maison.
MAIAZ:
Manex etxeraino joan da.
A52 — Votre demande est arrivée jusqu'au Président.
IM > Kasuak > Mug adl > MT_SG > Biziduna
MAIAZ:
Zure eskaintza lendakariaraino iritsi da.
A53 — Je viens de la maison.
MAIAZ:
Etxetik eldu naiz.
A54 — Je viens des maisons d'en bas.
MAIAZ:
Azpiko etxeetatik eldu naiz.
A55 — De quelle maison vient Maddi?
MAIAZ:
Ze etxetatik eldu da Maddi?
A56 — Beñat s'est séparé de sa femme.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
MAIAZ:
Beñat bere emaztearengandik separatu da.
A57 — Marie s'est éloignée de ses copines.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
MAIAZ:
Marie* bere lagunengandik urrundu da.
A58 — Beñat et Piarres se sont séparés de leurs femmes.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
MAIAZ:
Beñat eta Piarres beren emazteengandik separatu dira.
A59 — Peio tient ça de son père.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
MAIAZ:
Peiok ori du bere aitarengandik.
A60 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
IM > Kasuak > Soz > MT_SG
MAIAZ:
Nai nuke Beñat etortzea Maialelen lagunarekin.
Oharrak.— Jokatua eskatuz A60-OHAR eman du.
Audio oharrak.— Nai nuke Beñat etor dadin Maialenen lagunarekin.
A61 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
IM > Kasuak > Soz > MT_PL
MAIAZ:
Nai nuke Peio etortzea lagunekin.
Oharrak.— Jokatua eskatuz A61-OHAR eman du.
Audio oharrak.— Nai luke Beñat etor dadin lagunekin.
A62 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
MAIAZ:
Nai dugu Beñat eta Maddi etortzea iru zaldirekin.
Oharrak.— Jokatua eskatuz A62-OHAR eman du.
Audio oharrak.— Nai genuke Beñat eta Maddi etor daitezen iru zaldirekin.
A63 — Mes amis se sont fâchés à cause de la maison.
MAIAZ:
Gure lagunak aserretu dira etxearengatik.
A64 — Je suis ici à cause de mon ami.
IM > Kasuak > Motib > MT_SG > Biziduna
MAIAZ:
Nere senarrarengatik emen naiz.
A65 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_SG
MAIAZ:
Eman nauzue nere anaiaren liburua.
A66 — Quelqu'un a volé les livres de mes camarades d'école.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_PL
MAIAZ:
Norbaitek lapurtu ditu klaseko lagunen liburuak.
A67 — J'ai eu les conseils de trois petites filles.
MAIAZ:
Iru neska ttikien kontseiluak izan ditut.
A68 — L'eau de la fontaine est propre.
MAIAZ:
Iturriko ura garbia da.
A69 — Les rues des villes sont larges.
MAIAZ:
Irietako karrikak zabalak dira.
A70 — Les maires de trois villages sont venus.
MAIAZ:
Iru errietako auzapezak etorri dira.
A71 — Rien ne vaut la lumière du soleil.
MAIAZ:
Ezerk ez du balio eguzkiaren argiak.
A72 — C'était le patron d'une grande usine.
IM > Kasuak > ILag > ko_Ilag > MG_SG > bat
MAIAZ:
Empresa aundi baten nausia zen.
A73 — J'ai acheté un chien de trois ans.
MAIAZ:
Iru urteko xakur bat erosi dut.
A74 — Nous avons construit une maison à deux étages.
MAIAZ:
Bi estaieko etxe bat eraiki dugu.
A75 — Je vois bien cette femme-ci. Elle est près de moi. Mais pas cet homme là-bas. Il est trop loin.
MAIAZ:
Emazte ori untsa ikusten dut. Nitaz urbil da. Bainan ez ango gizon ori. Sobera urrun da.
A76 — Vous parlez à ces enfants-ci, mais voyez-vous là-bas ces autres petites filles?
MAIAZ:
Aur oriei mintzo zira, bainan ikusten ote dituzu ango beste neska ttiki oriek?
A77 — Ce bonbon-là est pour vous, ce biscuit-ci est pour moi.
MAIAZ:
Orko goxokia zuretzat da, bixkotx ori neretako da.
A78 — Il y a un instant, d'ici, ces garçons ont jeté des pierres à ces petites filles là-bas.
MAIAZ:
Duela gutti, emen, mutil oriek arriak bota dizkiete ango neska ttiki oriei.
A79 — Pierre et Marie se sont fâchés. Celle-ci, à la fin, a crié.
MAIAZ:
Pierre* eta Marie* aserretu dira. Azken orrek, bukaeran, oiu egin du.
A80 — Deux hommes marchaient dans la rue avec deux enfants. Ces deux hommes avaient une drôle d'allure.
MAIAZ:
Bi gizon ari ziren oien aurrekin kharrikan ibilki. Gizon oriek itxura bitxia zuten.
A81 — Un et un font deux. Cela, au moins, est sûr.
MAIAZ:
Bat eta batek bi egiten dute. Ori, bederen, segur gira.
B1 — L'homme est grand.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
MAIAZ:
Gizona aundia da.
B2 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
MAIAZ:
Biar gizonak oinez joanen dira Baionara.
B3 — Jean était berger pour quelques jours.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
MAIAZ:
Xan bizpairu egunendako artzaina zen.
B4 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
MAIAZ:
Duela iru urte nere lagunak oien errira itzuliak ziren.
B5 — Beñat n'est pas là, il doit être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
MAIAZ:
Beñat ez da or, eri izan bear da.
B6 — Beñat et Maddi doivent être fâchés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
MAIAZ:
Beñat eta Maddi aserre izan bear dira.
B7 — Dimanche prochain, où sera Beñat ?
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
MAIAZ:
Urrengo igandean nun izanen da Beñat?
B8 — Quand Beñat et Maddi rentreront chez eux, ils se reposeront / prépareront le dîner.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
MAIAZ:
Beñat eta Maddi etxera sartuko direlarik, pausatuko dira.
B9 — Beñat n'est pas venu hier, il devait être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
MAIAZ:
Atzo Beñat ez da etorri. Eri izan bear zen.
B10 — Beñat et Maddi devaient être au cinéma quand vous les aviez appelés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
MAIAZ:
Beñat eta Maddi zineman izan bear ziran deitu duzuelarik.
B11 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
MAIAZ:
Nai nuke Beñat etortzea Maialenen lagunarekin.
Oharrak.— Jokatua eskatuz A60-OHAR eman du.
Audio oharrak.— Nai nuke Beñat etor dadin Maialenen lagunarekin.
B12 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
MAIAZ:
Nai dugu Beñat eta Maddi etortzea iru zaldirekin.
Oharrak.— Jokatua eskatuz A62-OHAR eman du.
Audio oharrak.— Nai genuke Beñat eta Maddi etor daitezen iru zaldirekin.
B13 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
MAIAZ:
Ez nuen nai Maddi joatea erriruntz.
B14 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
MAIAZ:
Ez nuen nai Maddi eta Beñat mendiruntz joatea.
B15 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Aleg
MAIAZ:
Nai nuke Peio etortzea lagunekin.
Oharrak.— Jokatua eskatuz A61-OHAR eman du.
Audio oharrak.— Nai luke Beñat etor dadin lagunekin.
B16 — Que Peio se taise!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
MAIAZ:
Peio ixil dadila!
Oharrak.— 'Bedi' ezagutzen du.
B17 — Que les enfants s'en aillent d'ici!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
MAIAZ:
Aurrak joan daitezela!
B18 — Faites attention! Un accident peut arriver!
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
MAIAZ:
Kasu egin! Istripu bat gertatzen al da!
B19 — Ici ces choses là ne peuvent pas arriver.
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
MAIAZ:
Emen olako gauzak ezin dira gertatu.
B20 — Les fleurs lui sont tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
MAIAZ:
Loreak eskuetatik erori zaizkio.
B21 — Les livres leur sont tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
MAIAZ:
Liburuak erori zaizkie eskuetatik.
B22 — Les fleurs lui étaient tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
MAIAZ:
Loreak erori zitzaizkion eskuetatik.
B23 — Les livres leur étaient tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
MAIAZ:
Liburuak erori zitzaizkien eskuetatik.
B24 — A Maddi aussi, cela a dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Orain
MAIAZ:
Maddiri ere gertatu zaio segur aski.
B25 — A Maddi aussi, cela avait dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Irag
MAIAZ:
Maddiri ere ori gertatua izan zaio.
B26 — Beñat ne veut pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
MAIAZ:
Beñatek ez du nai gakoa bere eskutik erortzea.
B27 — Beñat ne voulait pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
MAIAZ:
Beñatek ez zuen nai bere gakoa eskuetatik erortzea.
B28 — Beñat ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose à Peio.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
MAIAZ:
Beñatek ez du nai Peiori zerbait gertatzea.
B29 — Que les enfants s'approchent de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_+pD > -ke > Jusiboa
MAIAZ:
Aurrak urbil daitezela nigandik.
B30 — L'homme a apporté du poisson.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Gizonak arraina ekharri du.
B31 — Un homme a mangé des cerises.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Gizon batek gereziak jan ditu.
B32 — En ce temps là, Beñat mangeait une pomme par jour.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
MAIAZ:
Denbora artan Beñatek sagar bat jaten zuen egunero.
B33 — En ce temps là, Peio achetait des pommes tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
MAIAZ:
Garai artan Peiok sagarrak erosten zituen egunero.
B34 — Beñat doit avoir la clé á la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
MAIAZ:
Beñatek gakoa etxean izan bear du.
B35 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
MAIAZ:
Beñatek segur aski artoa erosi du merkatuan.
B36 — Beñat devait avoir les clés à la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Irag
MAIAZ:
Beñatek gakoak etxean izan bear zituen.
B37 — Nous avons acheté ce livre pour que Maddi le lise.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
MAIAZ:
Erosi dugu liburu au Maddik irakur dezan.
B38 — Je veux que Peio achète ces pommes.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
MAIAZ:
Nai nuke Peiok sagar oriek erostea.
Oharrak.— Aditz jokatua ere erabiltze,
Audio oharrak.— Nai nuke Peiok sagar oriek eros ditzan.
B39 — Je voulais que Maialen boive le lait.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
MAIAZ:
Nai nuen Maialenek esnea edan zezan.
B40 — J'avais raconté une histoire pour que tous les enfants dorment bien.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
MAIAZ:
Istorio bat kontatu nuen aur guziek ongi lo egin zezaten.
B41 — Peio voudrait que Maddi ramasse les papiers.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
MAIAZ:
Peiok nai luke Maddik paperak bildu ditzan.
B42 — Qu'il fasse comme il veut !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
MAIAZ:
Nai duen bezala egin dezan.
B43 — Que la Mairie finisse ces travaux une bonne fois pour toutes !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
MAIAZ:
Erriko etxeak obra oriek buka ditzan beinbetikotz nai nuke.
B44 — La maman a donné le livre à son enfant.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Amak eman dio liburua bere aurrari.
B45 — Peio le lui dira.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Peiok erranen dio.
B46 — La maman a donné le livre aux enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Amak liburua eman die aurrei.
B47 — Beñat lui avait apporté un livre.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
MAIAZ:
Beñatek liburu bat ekarri zion.
B48 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
MAIAZ:
Amak galdera ori bost aurrei pausatu zuen.
Oharrak.— MG-PL > MT-PL
B49 — À mon fils, ma femme lui ferait manger n'importe quoi (en lui disant qu'il va grandir).
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke > Aleg
MAIAZ:
Nere semeari, nere emazteak zernai janaraziko lioke erranez aundituko zela.
B50 — Beñat a dû donner ses livres à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Orain
MAIAZ:
Beñatek segur aski liburuak eman dizkio Maddiri.
B51 — Beñat avait dû déjà donner son livre à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Irag
MAIAZ:
Segur aski Beñatek eman zion bere liburua Maddiri.
B52 — Beñat a apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
MAIAZ:
Beñatek bere bizikleta ekarri dio Maddik konpon dezan.
B53 — Beñat avait apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
MAIAZ:
Beñatek bere bizikleta ekarri dio Maddiri, konpon zezan.
B54 — Peio voudrait que Maddi lui donne des fleurs.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
MAIAZ:
Peiok nai luke Maddik loreak ematea.
B55 — Que Maddi ne lui prête pas la bicyclette !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
MAIAZ:
Maddik bizikleta presta ez dezan berari.
B56 — Que les élèves donnent leur(s) livre(s) à Maddi !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
MAIAZ:
Ikasleek eman ditzatela liburuak Maddiri.
B57 — Je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
MAIAZ:
Zuri itz egiten zaitut.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditza erabiltzeko eskatuz: B57-OHAR.
Audio oharrak.— Zuri mintzo naiz.
B58 — Vous vous êtes approché de moi.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
MAIAZ:
Nitaz urbildu zara.
B59 — Avant, je vous parlais tous les jours.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
MAIAZ:
Leen egunero itz egiten zintudan.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditza erabiltzeko eskatuz: B59-OHAR.
Audio oharrak.— Leen egunero zuri mintzo nintzen.
B60 — En ce temps là, vous me parliez souvent de ces sujets.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
MAIAZ:
Garai artan maiz itz egiten zenidan gai orietaz.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditza erabiltzeko eskatuz: B60-OHAR.
Audio oharrak.— Garai artan gai oriei buruz eni mintzo zinen.
B61 — J'ai dû vous parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Orain
MAIAZ:
Segurki sobera fite itz egin zaitut.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditza erabiltzeko eskatuz: B61-OHAR.
Audio oharrak.— Segur aski xobera fite mintzatu zaitut.
B62 — Vous aviez dû me parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Irag
MAIAZ:
Segurki sobera fite itz egiten zenidan.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditza erabiltzeko eskatuz: B62-OHAR.
B63 — Beñat veut que je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
MAIAZ:
Beñatek nai du zuri itz egitea.
Oharrak.— E31 perpauseko aditz forma entzuna du, bainan ez du erabiltzen. 'Mintzatu' aditza eta laguntzaile jokatua erabiltzeko eskatuz: B63-OHAR.
Audio oharrak.— Beñatek nai du zuei mintza nadin.
B64 — Je voulais que vous me parliez à moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
MAIAZ:
Nai nuke eni itz egin dezazun.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditza erabiltzeko eskatuz: B64-OHAR.
B65 — Maddi souhaiterait que vous vous approchiez de moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
MAIAZ:
Maddik nai luke nitaz urbiltzea.
B66 — Parlez-moi plus gentiment!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
MAIAZ:
Mintza nazazue goxokiago.
B67 — Approchez-vous de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
MAIAZ:
Nitaz urbil zaitezte.
B68 — Je vous vois.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Ikusten zaitut.
B69 — Vous me connaissez.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Ezagutzen nauzu.
B70 — Avant, je vous voyais tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
MAIAZ:
Leen egunero ikusten zintudan.
B71 — En ce temps là, vous me connaissiez bien.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
MAIAZ:
Denbora artan untsa ezagutzen ninduzun.
B72 — Beñat veut que je vous voie.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
MAIAZ:
Beñatek nai du nik zu ikustea.
Oharrak.— Aditz jokatua erabiltzeko eskatuz: B72-OHAR.
Audio oharrak.— Beñatek nai du nik zu ikus dezadan.
B73 — Mes amis veulent que vous me connaissiez.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
MAIAZ:
Nere lagunek nai lukete zuk ni ezagutzea.
B74 — Avant, vous préfériez que je vous voie tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
MAIAZ:
Leen naiago zinuen nik zu ikustea egunero.
B75 — En ce temps là, je voulais que vous me voyiez tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
MAIAZ:
Denbora artan nai nuen zuk ni egunero ikustea.
B76 — Je voudrais que vous m'invitiez au restaurant.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
MAIAZ:
Nai nuke ostatura gonbida nezazun.
B77 — Emmenez-moi au restaurant!
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Agin
MAIAZ:
Eraman nezazu ostatura.
B78 — Je vous ai apporté les papiers de la voiture ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Goiz untan autoko paperak ekarri dizkizut.
B79 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Eman nauzue nere anaiaren liburua.
B80 — En ce temps là, je vous donnais un baiser tous les jours.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
MAIAZ:
Denbora artan egunero musu bat ematen nizun.
B81 — Il y a bien longtemps, vous me racontiez des histoires tous les soirs.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
MAIAZ:
Aspaldian gauero ixtorioak kontatzen zenizkidan.
B82 — Maialen veut que je vous porte le livre à la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
MAIAZ:
Maialenek nai du liburua ekar dezadan zuri etxera.
B83 — Peio souhaite que vous me donniez l'argent ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
MAIAZ:
Peiok nai du xoxa eman nezazun goiz untan.
Oharrak.— E33 perpauseko aditz forma ulertzen du, bainan ez du erabiltzen.
B84 — L'an dernier, vous vouliez que je vous vende ma voiture.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
MAIAZ:
Joan den urtean nai zenuen nik zuri xaltzea autoa.
B85 — Avant, Peio ne voulait pas que vous me racontiez des mensonges.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
MAIAZ:
Leen Peiok etzuen nai gezurrik eni erratea.
B86 — Maialen préférerait que vous me portiez des biscuits de la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
MAIAZ:
Maialenek nai luke zuk eni ekartzea etxeko bixkotxak.
B87 — Donnez-moi ce livre!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
MAIAZ:
Eman nazazu liburu au!
B88 — Racontez-moi des histoires!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
MAIAZ:
Konta nazazu ixtorioak.
B89 — (Peio a repris des forces). Avec un peu d'aide, il peut se lever du lit.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
MAIAZ:
Peiok indarrak artu ditu, laguntza pixka batekin oetik altxatzen al da.
Oharrak.— Edo B89-OHAR
Audio oharrak.— Peiok indarrak artu ditu. Laguntza pixkatekin oetik altxa daiteke.
B90 — (La porte est fermée à clé.) Peio ne peut pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
MAIAZ:
Atea gakoz etsia da. Peiok ezin du atera.
Audio oharrak.— Atea gakoz etsia dago. Peio ezin daiteke atera.
B91 — (Peio a fini ses devoirs). Il peut quitter l'école.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
MAIAZ:
Peiok bere etxeko lanak bukatu ditu. Eskolatik joaten al da.
Oharrak.— B91-OHAR: joan daiteke.
Audio oharrak.— Peiok bere etxeko lanak bukatu ditu. Eskolatik joan daiteke.
B92 — (Il fait nuit.) Nul ne peut sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
MAIAZ:
Gaua da. Nior ez daiteke atera baimenik gabe.
B93 — Attention: ce verre peut tomber.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
MAIAZ:
Kasu, baso ori eror daiteke.
B94 — Maintenant une telle chose ne peut plus arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
MAIAZ:
Orain orrelako gauzak ez daitezke gerta.
B95 — (Peio avait repris des forces). Avec un peu d'aide, il pouvait se lever.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
MAIAZ:
Peiok indarrak artu zituen. Laguntza pixkatekin oetik altxa ziteken.
B96 — (La porte était fermée à clé.) Peio ne pouvait pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
MAIAZ:
Atea gakoz etsia zen. Peio eziteken atera.
B97 — (Peio avait ma permission). Il pouvait s'en aller à Paris.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
MAIAZ:
Peiok nere baimena bazuen. Parisera gaten al zen.
Oharrak.— Ahalezkoa ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Peiok ene baimena bazuen. Parisera gan ziteken.
B98 — (Il y avait une interdiction.) Nul ne pouvait sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
MAIAZ:
Debeku bat bazen. Nior ezitekeen atera baimenik gabe.
B99 — Dans le temps aussi, de telles choses pouvaient se produire!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
MAIAZ:
Garaian ere, orrelako gauzak gerta zitezkeen.
B100 — A cette époque, rien de tel ne pouvait arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
MAIAZ:
Garai artan orrelakorik gerta ez zitekeen.
B101 — Attention! Un accident pourrait se produire.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
MAIAZ:
Kasu! Istripu bat gerta daiteke.
B102 — Attention! Les livres pourraient tomber!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
MAIAZ:
Kasu! Liburuak eror daitezke!
Oharrak.— E20 perpauseko aditz forma ezagutzen du etxetin, bainan ez erabiltzen.
B103 — (Le téléphone est réparé.) Peio peut me parler tous les jours.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_+pD
MAIAZ:
Telefonoa konpondua da. Peiok egunero itz egiten al daut.
Oharrak.— E21 perpauseko aditz forma ez du ezagutzen.
B104 — (Que Peio fasse attention.) Une telle chose peut lui arriver à lui aussi!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_-pD >
MAIAZ:
Peiok egin dezala kaxu, orrelako gauza bat gertatzen al zaio.
Oharrak.— E17 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
B105 — (Il a l'autorisation.) Beñat peut voir les malades.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
MAIAZ:
Baimena badu. Beñatek eriak ikus ditzake.
B106 — (Ne bougez plus.) Maintenant je peux vous voir.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > +pA_+pE
MAIAZ:
Ez geio mogi. Orain ikusten al zaituztet.
Oharrak.— E22 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
B107 — Attention! Les enfants peuvent casser une vitre!
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
MAIAZ:
Kaxu! Aurrek birina bat auts dezakete!
Oharrak.— E23 perpaudeko aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
B108 — (Je suis fort:) Je peux porter ce paquet sur mon dos.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
MAIAZ:
Azkarra niz. Pakete ori ekar dezaket bizkar gainean.
B109 — (Vous êtes trop faible:) Vous ne pouvez pas lever cette pierre.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
MAIAZ:
Aulegia zira. Ezin dezakezu altxa arri ori.
B110 — De là où j'étais, je pouvais vous voir, mais pas facilement.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
MAIAZ:
Nintzen lekutik ikusten al zintudan, bainan ez erreski.
B111 — De là où vous étiez, vous pouviez nous voir tous.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
MAIAZ:
Zinen lekutik denak ikusten al gintuzun.
B112 — Avant les paysans ne pouvaient pas travailler le dimanche.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
MAIAZ:
Len laborariek igandetan ezin tzuten lan egin.
B113 — (La loi avait changé). Beñat pouvait fumer au travail.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
MAIAZ:
Legea aldatu zen. Beñatek erre zezaken lanean.
B114 — Moi également, je peux vous donner un peu d'argent.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
MAIAZ:
Nik ere bai, ematen al dautzuet diru pixkat.
B115 — Vous avez ma permission. Vous pouvez me dire la vérité sans crainte.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
MAIAZ:
Ene baimena baduzu. Egia erraten al zenidaten beldurrik gabe.
B116 — J'avais assez d'argent. Je pouvais vous en donner un peu.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
MAIAZ:
Dirua aski banuen. Pixka bat ematen al zintuztedan.
Oharrak.— E26 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen. Galdea arra pausatuz: B116-OHAR.
Audio oharrak.— Diru aski banuen. Ematen al zintudan pixkat.
B117 — Ne mangez pas trop. Cela pourrait vous faire du mal.
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_-pE
MAIAZ:
Ez sobera jan. Orrek min egiten aal dautzu.
B118 — Si ce matin Beñat était venu à pied, il aurait vu Maddi dans la rue.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
MAIAZ:
Goiz untan Beñat oinez etorri balin bazen, ikusiko zuen Maddi karrikan.
Oharrak.— E2 perpauseko zditz formak ezagutu eta erabiltzen ditu.
B119 — Si un tel accident était arrivé à Peio hier, son père aurait dit quelque chose à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
MAIAZ:
Atzo olako ixtripu bat gertatu balin bazitzaion Peiori, bere aitak zerbait erranen tzion Maddiri.
B120 — Si hier Beñat avait mangé toutes les pommes, il aurait été malade.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
MAIAZ:
Atzo Beñatek sagar guziak jan balitu, eri izanen zen.
B121 — Si à ce moment là Peio lui avait dit la vérité, cela aurait paru bizarre à Beñat.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
MAIAZ:
Momentu ontan Peiok erran balu egia, bitxi irudituko zitzaion Beñati.
B122 — Si demain Beñat partait à Paris à pied, il achèterait de nouvelles chaussures.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
MAIAZ:
Biar Beñat joaten balin bazen Parisera oinez, erosiko zituen zapat berri batzuk.
Oharrak.— Zerrenda efektuaren ondorio izan litaike. Hurrengo saioan galdea pausatuz: B122-OHAR.
Audio oharrak.— Biar Beñat Parisera oinez gaten balitz, zapata berriak erosiko lituzke.
B123 — Si un jour un tel malheur lui arrivait, Peio demanderait de l'aide à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
MAIAZ:
Bein olako gaitza gertatzen bazitzaion, Peiok laguntza eskatuko zion Maddiri.
B124 — Si Beñat voyait ses enfants dans un tel état, il s'étonnerait beaucoup.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > -pA
MAIAZ:
Beñatek ikusten balitu olako aurrak itxura orrekin, ainitz arritu zen.
B125 — Si Peio racontait une telle histoire à Beñat, le livre lui tomberait des mains.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
MAIAZ:
Peiok olako istorioa kontatzen bazion Beñati, liburua eroriko zitzaion eskuetatik.
B126 — Si Peio avait plus d'argent, il serait plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
MAIAZ:
Peiok diru geiago balu, urosago izanen litzateke.
B127 — Si hier j'étais resté dans la forêt, vous vous seriez inquiété.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > +pA
MAIAZ:
Atzo oianean gelditu banintz, kezkatuko zinateke.
B128 — Si à ce moment-là vous m'aviez parlé à moi, je vous aurais donné un peu d'argent.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
MAIAZ:
Momentu artan itz egin baninduzun, diru pixkat emango nizuke.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditzez osatzeko galdatuz: B128-OHAR
Audio oharrak.— Denbora artan eni mintzo izan bazina, diru puxkat emango nizuke.
B129 — Si hier j'avais apporté les livres, vous m'auriez invité au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
MAIAZ:
Atzo liburuak ekarri banitu, jatetxera gonbidatuko nauzun.
B130 — Si ce jour là je vous avais offert de l'or, à moi aussi vous m'auriez parlé d'une autre manière.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
MAIAZ:
Egun artan oparitu banizu urrea, neri ere beste manera batean itz egingo zenidake.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditzez osatzeko galdatuz: B130-OHAR
Audio oharrak.— Egun artan oparitu bazintudan urrea, zuk ere eni beste manera batean mintzatuko zenidake.
B131 — Si demain vous veniez jusqu'à Cambo à pied, après je vous inviterais au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
MAIAZ:
Biar eldu bazina oinez Kanbora, biar gonbidatuko nizuke ostatura.
Oharrak.— E12 eta E13 perpausetako aditz formak ezagutzen ditu.
B132 — Si à vous aussi je vous parlais tous les jours, vous me diriez la vérité.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
MAIAZ:
Zuri ere egunero itz egiten bazintudan, egia errango zenidake.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditzez osatzeko galdatuz: B1332-OHAR
Audio oharrak.— Zuri ere egunero mintzatzen bazintudan, egia errango zenidake.
B133 — Si je vous payais le voyage, vous iriez en Amérique.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
MAIAZ:
Bidaia pagatzen bazintudan, Ameriketara joango zinateke.
B134 — Si demain vous m'invitiez à un tel restaurant, je vous parlerais autrement.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
MAIAZ:
Biar olako jatetxe batera gonbidatzen bazenidan, beste manera batean itz egingo nizuke.
Oharrak.— E14 eta E15 perpausetako aditz formak ez ditu ezagutzen.
B135 — Si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
MAIAZ:
Diru geiago banu, urosago izango nintzateke.
B136 — Je sais les deux langues d'ici.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Badakizkit emengo bi izkuntzak.
B137 — En ce temps là, saviez-vous parler l'anglais?
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Irag
MAIAZ:
Denbora artan bazenekien inglesa itz egiten?
B138 — Peio saurait vous le dire.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_-pE > +ke > Aleg
MAIAZ:
Peiok jakingo luke zuei erraten.
B139 — Je m'en vais d'ici.
AM > Trinko > NOR > JOAN > +pA > -ke > Orain
MAIAZ:
Emendik banoa.
B140 — Hier à cette heure-ci, j'attendais Peio.
AM > Trinko > NOR > EGON > +pA > -ke > Irag
MAIAZ:
Atzo tenore ontan Peioren bea nengoen.
B141 — Vous êtes venu jusqu'à quand?
AM > Aspektu_ondorio egoera
MAIAZ:
Noiz arte etorri zara?
B142 — Vous avez déjà lu ce livre?
AM > Aspektu_ondorio egoera
MAIAZ:
Liburu ori jada irakurria duzu?
B143 — Mon père avait fait la guerre de 14.
AM > Aspektu_ondorio egoera
MAIAZ:
Ene aitak amalaueko gerla egin tzuen.
B144 — Peio avait tué son chien.
AM > Aspektu_ondorio egoera
MAIAZ:
Peiok bere xakurra il zuen.
B145 — Je vous frapperai.
AM > Aspektu_geroaldia
MAIAZ:
Joko zaitut.
B146 — Je vous tuerai.
AM > Aspektu_geroaldia
MAIAZ:
Ilko zaitut.
B147 — Je ne vous mentirai pas.
AM > Aspektu_geroaldia
MAIAZ:
Ez zaitut gezurrik erranen.
B148 — Je vous verrai demain.
AM > Aspektu_geroaldia
MAIAZ:
Biar ikusiko zaitut.
B149 — Si je le lui demande, Beñat partira à Paris demain matin.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
MAIAZ:
Galdetzen badiot, biar goizean Beñat Parisera joanen da.
B150 — Quand j'aurai le temps, je viendrai chez toi.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
MAIAZ:
Denbora izanen dudalarik zure etxera etorriko niz.
B151 — L'an dernier Beñat allait au travail à pied, car il n'avait pas de voiture.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
MAIAZ:
Joan den urtean Beñat oinez gaten zen lanera autorik ez baitzuen.
B152 — L'an dernier nous allions au travail à pied.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Irag
MAIAZ:
Joan den urtean oinez gaten ginen lanera.
B153 — Les papiers lui sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
MAIAZ:
Paperak erori zaizkio eskuetatik.
B154 — Les papiers leurs sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
MAIAZ:
Paperak erori zaizkie eskuetatik.
B155 — Beñat a apporté le goûter.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Beñatek krakada ekarri du.
B156 — Beñat avait apporté les oeufs.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
MAIAZ:
Beñatek ekarri zituen arroltzeak.
B157 — Beñat m'a vu.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > +pA_-pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Beñatek ikusi nau.
B158 — Beñat lui a enlevé les chaussures.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
MAIAZ:
Beñatek kendu dizkio zapatak.
B159 — Beñat m'avait menti.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_-pE > -ke > Irag
MAIAZ:
Beñatek gezurra erran zidan.
C1 — Je suis venu ce matin.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Subj
MAIAZ:
Goiz untan etorri naiz.
C2 — J'ai mangé cinq pommes.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Erg
MAIAZ:
Bost sagar jan ditut.
C3 — Peio nous a vus.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Obj
MAIAZ:
Peiok ikusi gaitu.
C4 — Maddi m'a dit la vérité.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Dat
MAIAZ:
Maddik egia erran daut.
C5 — Peio croit qu'il a glissé (il=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Subj
MAIAZ:
Peiok uste du lerratu dela.
C6 — Peio et Xabi croient que Maddi les a frappés (les=Peio et Xabi).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Obj
MAIAZ:
Peio eta Xabik uste dute Maddik jo dituela.
C7 — Peio croit que Maddi lui a donné le livre (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Dat
MAIAZ:
Peiok uste du Maddik eman diola liburua.
C8 — Peio croit que Maddi a parlé de lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > AOnd
MAIAZ:
Peiok uste du Maddik berataz itz egin duela.
C9 — Peio croit que c'est moi qui vous ai frappé.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Erg
MAIAZ:
Peiok uste du nik jo zaitudala.
C10 — Je crois que c'est nous que Peio a vu.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Abs_Obj
MAIAZ:
Uste dut Peiok gu ikusi gaituela.
C11 — C'est à vous que j'ai donné le livre.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Dat
MAIAZ:
Zuri eman dautzut liburua.
C12 — Peio croit que c'est lui le meilleur (lui=Peio).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Subj
MAIAZ:
Peiok uste du bera dela azkarrena.
C13 — Je suis fier de ma fille. Je crois que c'est elle que j'ai vue.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Obj
MAIAZ:
Nere alabaz arro naiz. Uste dut bera ikusi dudala.
C14 — J'ai dit à Maddi que c'est à elle que je donnerai le livre (elle=Maddi).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Dat
MAIAZ:
Erran diot Maddiri berari emango niola liburua.
C15 — Peio a dit à Maddi que c'est avec elle qu'il veut se marier.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > AOnd
MAIAZ:
Peiok erran dio Maddiri berarekin ezkondu nai zuela.
C16 — Moi aussi j'ai vu Peio ce matin.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Erg
MAIAZ:
Nik ere ikusi dut Peio goiz untan.
C17 — Vous aussi, ce matin, je vous ai vu dans la rue.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Abs_Obj
MAIAZ:
Zu ere goiz untan karrikan ikusi zaitut.
C18 — A nous, personne ne nous dit rien.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Dat
MAIAZ:
Guri niork ez gaitu fitxik erraten.
C19 — Peio croit que lui non plus ne dirait jamais une telle chose.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Erg
MAIAZ:
Peiok pentsatzen du berak ere ez lukela iñoiz errango olakorik.
C20 — Je suis fier de mon fils. Lui aussi, mes amis l'aiment beaucoup.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Abs_Obj
MAIAZ:
Nere semeaz arro naiz. Bera ere, nere lagunek maite dute ainitz.
C21 — Maddi n'est pas contente. À elle, personne ne lui a rien dit.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Dat
MAIAZ:
Maddi ez da pozik. Berari ere iñork ez dio fitxik erran.
C22 — Vous avez fait ce travail vous-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Erg
MAIAZ:
Lan ori zuk berak egin duzu.
Oharrak.— Zerrenda efektua izan ditaike. Galdea arra pausatuz izenordain indartua ezagutzen du eta erabiltzen ere.
Audio oharrak.— Zuaurrek egin duzu lan ori.
C23 — Vous me l'avez dit à moi-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Dat
MAIAZ:
Niaurreri erran dautazu.
C24 — Peio aussi fait ses commissions lui-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 3p > Erg
MAIAZ:
Peiok ere bere komisioneak berak egiten ditu.
C25 — J'ai fait ce travail tout seul. (sans l'aide de personne).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
MAIAZ:
Lan ori bakarrik egin dut.
C26 — Peio aussi est seul dans son bureau.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
MAIAZ:
Peio ere bakarrik da bere bulegoan.
C27 — Peio l'a fait tout seul, personne ne l'a aidé.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
MAIAZ:
Peiok bakarrik egin du, iñiork ez du lagundu.
C28 — Peio et Maddi sont tombés tout seuls (personne ne les a poussés).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
MAIAZ:
Peio eta Maddi bakarrik erori dira, iñork ez ditu pusatu.
C29 — Peio s'est menti à lui-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
MAIAZ:
Peio berari gezurrak erran dizkio.
C30 — Nous nous faisons du mal á nous-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
MAIAZ:
Gu guri min egiten gira.
C31 — Peio s'est reconnu sur la photo.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
MAIAZ:
Peio argazkian ezagutu da.
C32 — Je ne m'aime pas beaucoup.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
MAIAZ:
Ez naiz ainitz maite.
C33 — Vous vous êtes vu dans ce film?
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
MAIAZ:
Ikusi zira filma ortan?
C34 — Maialen est fière d'elle (elle= Maialen).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
MAIAZ:
Maialen beretaz arro da.
C35 — Peio n'a pas confiance en lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
MAIAZ:
Peiok beretaz ez du konfiantza.
C36 — Nous avons mangé ensemble.
Joskera > Izord > Elkarkaria > AOnd
MAIAZ:
Elgarrekin jan dugu.
C37 — Ces gens vivent les uns à côté des autres.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
MAIAZ:
Jende oriek elkarren ondoan bizi dira.
C38 — Pierre et Mayi sont ennemis l'un de l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
MAIAZ:
Pierre* eta Maddi elkar etsai dira.
C39 — Ces deux enfants se sont frappés l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
MAIAZ:
Bi aur oriek elkar jo dira.
C40 — Peio a dit à Maddi qu'ils se verront demain. (ils = Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
MAIAZ:
Peiok erran dio Maddiri biar elkar ikusiko zirela.
C41 — Pierre et Mayi croient qu'ils s'aiment.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
MAIAZ:
Pierre* eta Maddik uste dute elkar maite direla.
C42 — Maialen et Mayi se sont dit des mensonges l'une à l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
MAIAZ:
Maddalen ta Maddik elgarri gezurrak erran dira.
C43 — Mayi et Peio se plaisent l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
MAIAZ:
Maddi eta Peio elkar gustuko dira.
C44 — Pierre est en colère. J'ai tué son chien. (le chien de Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
MAIAZ:
Pierre axerre da. Bere xakurra il dut.
C45 — Xabi et Beñat ont dit à Peio qu'ils ont vu sa sœur. (la sœur de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
MAIAZ:
Xabi eta Beñatek erran dute Peiori bere arreba ikusi zutela.
C46 — Beñat croit que son chien m'a mordu. (le chien de Beñat).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
MAIAZ:
Beñatek uste du bere xakurrak ausiki egin nauela.
C47 — Maddi et Peio croient que leur copain est malade. (le copain de Maddi et Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
MAIAZ:
Maddi eta Peiok uste dute beren laguna eri dela.
C48 — J'habite chez Pierre avec son frère (le frère de Pierre)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
MAIAZ:
Pierre*en etxean bizi naiz bere anaiarekin.
C49 — J'ai parlé de son chien avec Peio (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
MAIAZ:
Peiorekin bere xakurraz aritu naiz.
C50 — J'ai parlé de Peio et Maddi avec leurs amis (les amis de Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
MAIAZ:
Peio eta Madditaz aritu naiz aien lagunekin.
C51 — Peio a tué son chien pas le mien. (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
MAIAZ:
Peiok bere xakurra il du, ez nerea.
C52 — Peio et Maddi ont amené leurs amis au cinéma et pas les miens. (les amis de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
MAIAZ:
Peio eta Maddik aien lagunak zinemara ereman dituzte, nereak ez.
C53 — C'est sont leurs parents, et pas les miens qui ont amené Peio et Maddi au cinéma. (les parents de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
MAIAZ:
Beren burasoek dituzte ereman Maddi eta Peio zinemara, eta ez nereek.
C54 — Pierre est en colère. Son chien l'a mordu. (le chien de Pierre a mordu Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
MAIAZ:
Pierre* aserre da. Bere sakurrak ausiki egin dio.
C55 — Jean est étudiant.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
MAIAZ:
Jean* ikaslea da.
C56 — Jean était berger pour quelques jours.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
MAIAZ:
Xan bizpairu egunendako artzaina zen.
C57 — Peio est un menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
MAIAZ:
Peio gezurti bat da.
C58 — Peio est un gros menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
MAIAZ:
Peio gezurti aundi bat da.
C59 — Beñat n'est pas un bon bertsulari, mais c'est un bon pilotari.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
MAIAZ:
Beñat ez da bertsolari on bat, bainan pilotari on bat bai.
C60 — L'homme est grand.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
MAIAZ:
Gizona aundia da.
C61 — Jean est malade.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
MAIAZ:
Xan eri da.
C62 — Des enfants sont tombés par terre.
MAIAZ:
Aur batzuk lurrera erori dira.
C63 — Des enfants ont joué dans la rue.
MAIAZ:
Aur batzuk kharrikan jostetan egon dira.
C64 — Des étoiles brillent dans le ciel.
MAIAZ:
Izar batzuk disdiran dira zeruan.
C65 — J'ai mangé des pommes.
Joskera > Det_mugab & Obj
MAIAZ:
Sagar batzuk jan ditut.
C66 — Manex a bu de l'eau. Peio a mangé le pain.
Joskera > Det_mugab & Obj > MG_SG
MAIAZ:
Manexek ura edan du. Peiok ogia jan du.
C67 — Il y a des étudiants dans la rue.
Joskera > Det_mugab > Exist
MAIAZ:
Ikasleak badira kharrikan.
C68 — Il y a de l'eau dans le verre.
Joskera > Det_mugab > Exist
MAIAZ:
Ura bada basoan.
C69 — Je n'ai pas de chien mais j'ai un chat.
Joskera > Det_mugab & Obj
MAIAZ:
Ez dut txakurrik, bainan gatu bat bai.
C70 — Je n'ai pas d'argent, mais j'ai du pain.
Joskera > Det_mugab & Obj
MAIAZ:
Ez dut sosik, ogia bai.
C71 — Peio a deux frères.
Joskera > Det_mugab & Obj
MAIAZ:
Peiok bi anai ditu.
C72 — Maddi est très jolie.
Joskera > Mailak > Izond
MAIAZ:
Maddi izigarri ederra da.
C73 — J'habite une très vieille maison.
Joskera > Mailak > AOnd
MAIAZ:
Izigarriko etxe xaar batean bizi naiz.
C74 — J'ai un très gros chien.
Joskera > Mailak > IS
MAIAZ:
Animalezko xakur bat badut.
C75 — Maddi est une très jolie fille.
Joskera > Mailak > IS
MAIAZ:
Maddi izigarrizko neska polit bat da.
C76 — Un chanteur très célèbre est venu à Bayonne.
Joskera > Mailak > IS
MAIAZ:
Kantari izigarrizko ospetxu bat etorri da Baionara.
C77 — Beñat a deux très gros chiens.
Joskera > Mailak > IS
MAIAZ:
Beñatek animalezko bi xakur ditu.
C78 — Beñat est un assez bon pilotari.
Joskera > Mailak > IS
MAIAZ:
Beñat pilotari aski on bat da.
C79 — Beaucoup d'enfants sont tombés dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Subj > NKmz
MAIAZ:
Frango aur eskailera auetan erori dira.
C80 — Peu d'enfants sont morts de cette manière.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Subj > NKmz
MAIAZ:
Aur gutti il dira manera ortan.
C81 — Trop d'enfants ont glissé dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Subj > NKmz
MAIAZ:
Sobera aur lerratu dira eskailera orietan.
C82 — Tous les enfants sont tombés par terre.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Abs_Subj > NKmz
MAIAZ:
Aur guziak erori dira lurrera.
C83 — Quelques enfants sont allés à l'église.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Abs_Subj > NKmz
MAIAZ:
Aur batzuk joan dira elizara.
C84 — Suffisamment d'enfants sont déjà tombés ici.
Joskera > Zenbatz > aski > Abs_Subj > NKmz
MAIAZ:
Emen naiko aur erori dira.
C85 — Il y a peu d'étudiants dans la rue.
Joskera > Zenbatz > guti > Exist > NKmz
MAIAZ:
Ikasle gutti bada karrikan.
C86 — Il y a beaucoup de places vides dans ce train.
Joskera > Zenbatz > anitz > Exist > NKmz
MAIAZ:
Treina untan leku uts franko badira.
C87 — J'ai vu beaucoup d'enfants tomber par terre.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
MAIAZ:
Aur ainitz ikusi ditut lurrera erortzen.
C88 — J'ai acheté peu de livres.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
MAIAZ:
Liburu gutti erosi ditut.
C89 — J'ai mangé trop de pommes.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
MAIAZ:
Sobera sagar jan ditut.
C90 — J'ai beaucoup de livres.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
MAIAZ:
Frango liburu baditut.
C91 — J'ai peu de livres, mais beaucoup d'idées.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
MAIAZ:
Liburu gutti baditut, bainan ideia ainitz.
C92 — Beñat a trop de livres, mais pas assez d'amis.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
MAIAZ:
Beñatek sobera liburu ditu, bainan ez aski lagun.
C93 — Beaucoup d'enfants ont déjà dormi ici.
Joskera > Zenbatz > anitz > Erg > NKmz
MAIAZ:
Aur ainitzek jada lo egina dute emen.
C94 — Peu d'enfants ont apporté leur(s) livre(s).
Joskera > Zenbatz > guti > Erg > NKmz
MAIAZ:
Aur guttik aien liburua ekarri dute.
C95 — Trop d'enfants mangent des bonbons.
Joskera > Zenbatz > sobera > Erg > NKmz
MAIAZ:
Aur soberak goxokiak jaten ditu.
C96 — Tous les enfants ont mangé du pain.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Erg > NKmz
MAIAZ:
Aur guziek ogia jan dute.
C97 — Quelques enfants ont acheté du papier.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Erg > NKmz
MAIAZ:
Aur batzuk papera erosi dute.
C98 — Suffisamment d'enfants ont dit des bêtises.
Joskera > Zenbatz > aski > Erg > NKmz
MAIAZ:
Aski aurrek zozokeriak erran dituzte.
C99 — (Peio et Maddi sont content.) Je leur ai donné chacun un livre.
Joskera > Banaketariak
MAIAZ:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakoitzari liburu bat eman diot.
C100 — (Peio et Maddi sont content.) Ils ont mangé chacun deux pommes.
Joskera > Banaketariak
MAIAZ:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxak bi xagar jan ditu.
C101 — (Peio et Maddi sont content.). Chacun des deux a vu trois films.
Joskera > Banaketariak
MAIAZ:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxak iru filme ikusi ditu.
C102 — (Peio et Maddi sont content.) Ils sont partis chacun dans une voiture.
Joskera > Banaketariak
MAIAZ:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotsa auto batean joan da.
C103 — C'est Beñat qui a cassé le verre.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
MAIAZ:
Beñatek du basoa autsi.
C104 — C'est de ma faute si nous n'avons pas l'argent. C'est moi qui ne l'ai pas apporté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
MAIAZ:
Neregatik da ez badugu xoxa. Nik dut ez ekarri.
C105 — Je suis venu à pied, pas en voiture.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
MAIAZ:
Oinez etorri naiz, ez autoz.
C106 — C'est ici que je travaille.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
MAIAZ:
Emen dut lan egiten.
C107 — J'ai ri, pas pleuré.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
MAIAZ:
Irri egin dut, ta ez nigar.
C108 — Nous n'avons pas bu le vin, nous l'avons jeté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
MAIAZ:
Ez dugu arnoa edan, bota dugu.
C109 — Est-ce Pierre qui est venu ce matin?
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Subj
MAIAZ:
Pierre* ote da etorri goiz untan?
C110 — Je sais l'anglais, pas l'allemand.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Obj
MAIAZ:
Inglesa badakit, ez alemana.
C111 — Non, mon chien n'est pas méchant.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Pred & Izond
MAIAZ:
Ez, ene xakurra ez da gaixtoa.
C112 — Non, Maialen n'habite pas ici.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
MAIAZ:
Ez, Maialen ez da emen bizi.
C113 — Ce n'est pas ce matin que vous me l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
MAIAZ:
Ez, ez da goiz untan erran nauzula ori.
C114 — Je ne parle pas de ça.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
MAIAZ:
Ez dut ortaz itz egiten.
C115 — Ce n'est pas à moi que vous l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Dat
MAIAZ:
Ez duzu eni gauz ori erran.
C116 — Ce n'est pas Beñat qui a ri.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Erg
MAIAZ:
Ez du Beñatek irri egin.
C117 — Ce n'est pas Pierre qui est tombé par terre.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Abs_Subj
MAIAZ:
Ez da Pierre erori lurrera.
C118 — Nous n'avons pas bu l'eau, nous l'avons jetée.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Aditz foku
MAIAZ:
Ez dugu arnoa edan, bota dugu.
C119 — A qui avez-vous donné les livres ce matin?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
MAIAZ:
Norri eman dituzue liburuak goiz untan?
C120 — Ce sont les enfants de qui qui vous ont jeté des cailloux?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
MAIAZ:
Norren aurrek dautzute arria bota?
Oharrak.— Galdea berriz pausatuz: C120-OHAR
Audio oharrak.— Noren aurrak dira arriak bota dizkizudenak.
C121 — Ce sont les enfants de quel village qui ont cassé ce mur à coups de pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
MAIAZ:
Ze erritako aurrek dute murrua ostikoka autsi?
C122 — Qui a fait quoi?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
MAIAZ:
Nok, zer egin du?
C123 — Peio a dit quoi à qui?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
MAIAZ:
Peiok zer erran du, norri?
C124 — Que voulez vous, du cidre ou de la bière?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
MAIAZ:
Zer nai duzu, sagardoa ala garagardoa.
C125 — De quoi parlez-vous le plus, du travail ou des vacances?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
MAIAZ:
Zertaz itz egiten duzue geien: lanataz edo bakantzetaz?
C126 — C'est incroyable! Est-ce donc Peio qui a apporté ce livre?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
MAIAZ:
Arrigarria da! Peiok ekarri ote du liburu ori?
C127 — Dites donc! Est-ce que Maialen sait que vous êtes ici?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
MAIAZ:
Errazu! Maialenek badaki emen zaretela?
C128 — Combien de chiens avez-vous dit qu'ils vous ont mordu?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
MAIAZ:
Zenbat txakurrek erran duzu ausiki egin dauzutela?
C129 — Pourquoi croyez-vous que je suis venu à pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
MAIAZ:
Zergatik uste duzu oinez etorri naizela?
C130 — Quel mauvais temps!
Joskera > Harridura perpausak
MAIAZ:
Ze denbora txarra!
C131 — Qu'est ce que vous pouvez dire comme bêtises!
Joskera > Harridura perpausak
MAIAZ:
Zenbat tontokeri erraten al dituzuen!
C132 — Ah, ce que votre voiture est grande!
Joskera > Harridura perpausak
MAIAZ:
Ah, zure autoa zein aundia den!
C133 — Combien de livres a lu Beñat!
Joskera > Harridura perpausak
MAIAZ:
Zenbat liburu irakurri ditu Beñatek?
C134 — (Si vous ne savez pas quoi faire de ces lettres,) vous n'avez qu'à les envoyer par la poste.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
MAIAZ:
Ez badakizu zer egin gutun oiekin, aski duzu postaz igortzea.
C135 — Vous n'avez qu'à me donner les bonbons.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
MAIAZ:
Aski duzu goxokiak eni ematea.
C136 — J'aime les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
MAIAZ:
Sagarrak maite ditut.
C137 — J'aime manger les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
MAIAZ:
Sagarrak jatea maite dut.
C138 — Les poires aussi, j'aime les cueillir de l'arbre.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
MAIAZ:
Udareak ere arboletik arrapatzea maite ditut.
C139 — Où sont les livres que je vous avais dit d'apporter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
MAIAZ:
Nun dira ekartzeko galdetu dizkizudan liburuak?
C140 — Où sont les livres que je vous avais vu acheter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
MAIAZ:
Nun dira erosten ikusi dizkizudan liburuak.
C141 — Qui sont les garçons à qui je vous ai demandé de dire la vérité?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
MAIAZ:
Nor dira egia errateko galdetu dizkizudan mutilak?
C142 — Beñat a dit qu'il fait froid dehors.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
MAIAZ:
Beñatek erran du otz egiten zuela kanpoan.
C143 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
MAIAZ:
Beñatek badaki nik jan dudala ogia.
C144 — Vous m'avez promis que vous finirez ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
MAIAZ:
Zin egin zenidan bukatuko zinuela lan ori biarko.
C145 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
MAIAZ:
Beñatek aitortu nau ikusi zuela bere alaba.
C146 — Il semble que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
MAIAZ:
Irudi luke Beñat eri dela.
C147 — C'est vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
MAIAZ:
Egia eri naizela.
C148 — On voit bien que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
MAIAZ:
Ongi ikusten da akitua zarela.
C149 — J'ai peur que je sois malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
MAIAZ:
Beldur naiz eri izatea.
Oharrak.— Jokatua eskatuz: C149-OHAR
Audio oharrak.— Beldur niz eri izan nadin.
C150 — Maddi n'a pas dit qu'elle viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
MAIAZ:
Maddik ez du erran biar etorriko dela.
C151 — Je n'avais pas vu que Beñat était malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
MAIAZ:
Ez nuen ikusi Beñat eri zela.
C152 — Je ne vous ai pas promis que je ferai ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
MAIAZ:
Ez nizun zin egin biarko lan ori eginen nuela.
C153 — Il ne semble pas que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
MAIAZ:
Ez zait iruditzen Beñat eri denik.
C154 — Ce n'est pas vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
MAIAZ:
Ez da egia eri naizela.
C155 — Il ne paraît pas que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
MAIAZ:
Ez dirudi eri zarela.
C156 — Je ne sais pas si je partirai demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
MAIAZ:
Ez dakit biar joanen naizenez.
C157 — Je crois que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
MAIAZ:
Uste dut Beñat biar etorriko dela.
C158 — Je crains qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
MAIAZ:
Kezka dut euria egitea.
Oharrak.— Jokatua eskatuz: C158-OHAR
Audio oharrak.— Beldur niz euria egin dadin.
C159 — Je doute que Beñat soit vraiment malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
MAIAZ:
Duda badut Beñat zinez eri denik.
C160 — Je me réjouis que vous ayez fini.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
MAIAZ:
Pozten naiz bukatu duzula.
C161 — Il est dommage qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
MAIAZ:
Domaia da euria egiten duela.
C162 — Beñat s'étonne que vous ayez oublié son livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
MAIAZ:
Beñat arritzen da bere liburua antzi duzula.
C163 — Je regrette que vous ayez pris mal à cause de moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
MAIAZ:
Damu naiz neregatik min artu duzula.
C164 — Beñat m'a dit qui a perdu l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
MAIAZ:
Beñatek erran daut nork galdu duen dirua.
C165 — Je sais quand Beñat partira à Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
MAIAZ:
Badakit Beñat noiz ganen den Parisera.
C166 — Je ne sais pas pourquoi Maddi a menti à son père.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
MAIAZ:
Ez dakit zergaitik Maddik gezurrak erran dituen bere aitari.
C167 — Beñat m'a demandé où je travaillerai l'an prochain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
MAIAZ:
Beñatek galdetu daut nun lan eginen nuen urrengo urtean.
C168 — Beñat m'a demandé si je partais demain ou après-demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
MAIAZ:
Beñatek galdetu nau ean biar edo etzi gaten nintzenez.
C169 — Je ne sais plus si c'est Beñat ou Maddi qui m'a donné ce livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
MAIAZ:
Ez dakit geio ean Beñatek edo Maddik eman dautan liburu au.
C170 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat ou à Maddi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
MAIAZ:
Eztakit ean ori gertatu zaion Beñati edo Maddiri.
C171 — J'ignore si cela vous est, ou non, déjà arrivé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
MAIAZ:
Ez dakit gauza ori gertatu zaizun ala ez.
C172 — Beñat m'a demandé si je partais bien demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
MAIAZ:
Beñatek galdetu daut ean biar gaten nintzanez.
C173 — Je ne sais plus si Beñat m'a donné ou pas votre livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
MAIAZ:
Ez dakit geio Beñatek eman dautadan zure liburua.
C174 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
MAIAZ:
Ez dakit ean ori gertatu zaion Beñati.
C175 — Beñat sait bien combien sont belles les montagnes du Pays Basque.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
MAIAZ:
Beñatek badaki zein ederrak diren gure Euskal Herriko mendiak.
C176 — Maddi m'a montré ce que vous travaillez bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
MAIAZ:
Maddik erakutsi daut zein ongi lan iten duzuen.
C177 — Pierre voudrait que ce soit moi qui fasse ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
MAIAZ:
Pierre*ek nai luke nik egin dezadan lan ori.
C178 — Maddi préfère que je parte demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
MAIAZ:
Maddik naiago luke ni biar gatea.
Oharrak.— Jokatua galdata: C178-OHAR
Audio oharrak.— Maddik naiago luke ni biar gan nadin.
C179 — Nous ne voulons pas que Beñat reste avec nous.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
MAIAZ:
Ez dugu nai Beñat gurekin gelditu dadin.
C180 — Maddi a dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
MAIAZ:
Maddik erran daut sartzen ginela.
C181 — Je voulais que Beñat dise la vérité.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
MAIAZ:
Nai nuen Beñatek egia erran zezan.
C182 — Maddi avait dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
MAIAZ:
Maddik erran zuen sartzen ginela.
C183 — Sa mère lui disait qu'il ne soit pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
MAIAZ:
Bere amak erraten zion ez berant izatea eskolan.
Oharrak.— Jokatua eskatuz: C183-OHAR
Audio oharrak.— Bere amak erraten zion berantean ez izan zedin eskolan.
C184 — Sa mère leur disait qu'ils ne soient pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
MAIAZ:
Beren amak erraten zien ez berant izatea eskolan.
Oharrak.— Jokatua eskatuz: C184-OHAR
Audio oharrak.— Bere amak erraten zien berantean ez izan zitezen eskolan.
C185 — L'espoir qu'un jour je trouverai du travail me donne du courage.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus osagarri izenlagunak
MAIAZ:
Egun batez lan bat atxemanen dudalaren esperantzak kuraia ematen daut.
C186 — Où sont les livres que je vous ai donnés ce matin?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Obj
MAIAZ:
Nun dira goiz untan eman dizkizudan liburuak?
C187 — Montrez-moi les enfants qui ont pleuré le plus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
MAIAZ:
Erakus nazazu geien nigar egin duten aurrak.
C188 — Je connais le vendeur qui vous a menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
MAIAZ:
Ezagutzen dut gezurra erran dizun saltzailea.
C189 — Je connais la femme à qui vous avez menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
MAIAZ:
Ezagutzen dut gezurra erran diozun emaztea.
C190 — Je connais quelqu'un à qui de tels livres plaisent beaucoup.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
MAIAZ:
Ezagutzen dut norbait olako liburuak maite dituena.
C191 — Je parle souvent avec des personnes à qui les vieux films plaisent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
MAIAZ:
Itz egiten dut maiz filma zarrak maite dituzten jendeekin.
C192 — La maison où votre père est né a été mise en vente.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ines
MAIAZ:
Zure aita sortu den etxea saltzeko da.
C193 — Beñat a nié le crime dont vous l'avez accusé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Inst
MAIAZ:
Beñatek ukatu du zuk akusatu duzun krima.
C194 — Montrez-moi le balcon d'où vous avez sauté.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ablat
MAIAZ:
Erakuts nazazu ze balkoietik salto egin duzun.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: C194-OHAR
Audio oharrak.— Erakus nazazu salto egin duzun balkoia.
C195 — Je connais la personne dont vous avez oublié le nom.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Gen
MAIAZ:
Ezagutzen dut izena antzi duzun pertsona.
C196 — Cela est arrivé à la femme avec qui je vis.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
MAIAZ:
Ori gertatu da bizi naizen pertsonari.
C197 — Vous êtes parti à Paris avec le compagnon avec qui vous vivez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
MAIAZ:
Parisera joan zira bizi zaren lagunarekin.
C198 — Ce que vous avez dit m'a étonné.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Obj
MAIAZ:
Erran nauzunak arritu nau.
C199 — Nous ne faisons pas confiance à ceux qui disent de tels mensonges.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Subjek
MAIAZ:
Ez dugu konfiantza egiten olako gezurrak erraten dituztenei.
C200 — Là où j'habite il n'y a pas d'oiseau.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
MAIAZ:
Bizi naizen lekuan ez da xoririk.
C201 — Beñat vient d'où Maddi travaille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
MAIAZ:
Beñat eldu da Maddik lan egiten duen lekutik.
C202 — Où sont les livres que je vous avais dit d'amener?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
MAIAZ:
Nun dira ekartzeko erran dizkizudan liburuak.
C203 — Qui sont les enfants que vous m'avez demander d'aider?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
MAIAZ:
Nor dira laguntzeko galdetu dizkidazun aurrak?
C204 — Qui me connait sait que je ne mens pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
MAIAZ:
Ezagutzen nauenak badaki ez dudala gezurrik arraten.
C205 — Où je suis né, là je trouve la paix.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
MAIAZ:
Sortu naizen lekuan bakea atxematen dut.
C206 — Quoi que vous fassiez, faites-le bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
MAIAZ:
Egiten duzuna, ongi egin.
C207 — Où que vous alliez, là-bas j'irai.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
MAIAZ:
Joaten zaren lekura, joanen naiz.
C208 — Beñat est plus grand que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
MAIAZ:
Beñat ni baino aundiagoa da.
C209 — J'ai lu plus de livres que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
MAIAZ:
Beñat baino liburu geiago irakurri ditut.
C210 — Beñat est moins riche que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
MAIAZ:
Beñat ni baino guttio aberatsa da.
Oharrak.— Galdera berriz pausaturik.
Audio oharrak.— Beñat ni baino pobreagoa da.
C211 — Je gagne moins d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
MAIAZ:
Beñat baino sos guttio irabazten dut.
C212 — Je mange plus de pommes que vous de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
MAIAZ:
Sagar geiago jaten dut zuk udare baino.
C213 — Vous buvez plus d'eau que moi de vin.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
MAIAZ:
Ur geiago edaten duzu nik arnoa baino.
Oharrak.— Galdea berriz pausatuz: C213-OHAR
Audio oharrak.— Edaten duzu ur geiago, nik arno baino.
C214 — Je préfère donner cet argent à Maddi qu'à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
MAIAZ:
Naiago dut sos ori Maddiri eman Beñati baino.
C215 — Je dépense plus que je ne gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
MAIAZ:
Diru geiago gastatzen dut irabazi baino.
C219 — Il m'est arrivé plus d'accidents qu'à vous.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
MAIAZ:
Zu baino istripu geiago gertatu zaizkit.
C216 — Je suis aussi petit que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
MAIAZ:
Beñat bezain ttikia naiz.
C217 — Je gagne autant d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
MAIAZ:
Beñat bezainbat diru irabazten dut.
C218 — Je mange autant de pommes que Beñat de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
MAIAZ:
Beñatek udare bezainbat sagar jaten ditut.
C220 — Je dépense autant que je gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
MAIAZ:
Gastatzen dut irabazten dudan bezainbat.
C221 — Plus je travaille, plus je me fatigue.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
MAIAZ:
Geroz ta geiago lan egiten dut, ta geroz ta geiago nekatua naiz.
C222 — Plus je travaille, et moins je gagne!
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
MAIAZ:
Geroz ta geiago lan egiten dut, ta geroz ta guttiago irabazten dut.
C223 — Moins je travaille, mieux je dors.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
MAIAZ:
Guttiago lan eginez, obekio lo iten dut.
C224 — Les choses vont de plus en plus mal.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
MAIAZ:
Gauzak geroz ta gaizkiago joaten dira.
C225 — Je ferai comme Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
MAIAZ:
Beñat bezala eginen dut.
C226 — J'ai menti à Maddi comme à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
MAIAZ:
Beñati bezala Maddiri gezurra erran diot.
C227 — Faites ce travail comme je vous l'ai dit.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
MAIAZ:
Egin zazu lan ori erran dizudan bezala.
C228 — J'aime tant les pommes, que j'en mange tous les jours trois.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
MAIAZ:
Sagarrak ainbeste maite ditudanez, egunero iru sagar jaten ditut.
C229 — Beñat travaille si bien, que tout le monde l'admire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
MAIAZ:
Beñatek ainbeste ongi lan egiten duenez, denek miresten dute.
C230 — Beñat gagne tant d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
MAIAZ:
Beñatek ainbeste diru irabasten duenez, ez daki zer egin orrekin.
C231 — Cette maison est si belle que tout le monde veut l'acheter.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
MAIAZ:
Etxe ori ainbeste ederra den, denek erosi nai dute.
C232 — Je ne savais pas que Bayonne était si grand.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
MAIAZ:
Ez nakien Baiona ainbeste aundia zenik.
C233 — Beñat sait-il quand le casino de Biarritz a été construit?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
MAIAZ:
Beñatek ba ote daki Miarritzeko kasinoa noiz eraikia izan den?
C234 — Ce matin je me suis souvenu que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
MAIAZ:
Goiz untan orroitu naiz Beñat biar etorriko zela.
C235 — Hier Beñat m'a demandé où je serai aujourd'hui.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
MAIAZ:
Atzo Beñatek galdetu daut nun izanen nintzen gaur.
C236 — Je veux que Beñat se taise.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
MAIAZ:
Nai nuke Beñat ixiltzea.
Oharrak.— Berehala 'edo ixil dadin'.
Audio oharrak.— Nai nuke Beñat ixil dadin.
C237 — A ce moment, j'aurais voulu que Beñat vienne tout de suite.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
MAIAZ:
Momentu untan nai izango nuen Beñat etor zedin segidan.
C238 — Je voulais que tout le monde le sache.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
MAIAZ:
Nai nuen denak jakitea.
Oharrak.— Jokatua galdetuz: jakin dezaten.
Audio oharrak.— Jakin dezaten.
C239 — Souhaiteriez-vous que cela arrive?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
MAIAZ:
Nai zenuke ori gertatzea?
Oharrak.— Segidan C239-OHAR ematen du.
Audio oharrak.— Nai zenuke ori gerta zedin?
C240 — Quand il fait beau, je vais au travail à pied.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
MAIAZ:
Denbora ederra delarik oinez noa lanera.
C241 — Nous vous rendrons l'argent quand vous retournez de Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
MAIAZ:
Dirua itzuliko dizugu Parisetik itzultzerakoan.
C242 — Depuis que je vis à Bayonne je ne vois plus ma famille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
MAIAZ:
Baionan bizi naizenetik ez dut geio nere familia ikusten.
C243 — Tant que je travaillerai pour vous, je gagnerai bien ma vie.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
MAIAZ:
Zuretako lan eginen dudan bitartean, ongi irabaziko dut ene bizia.
C244 — Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai téléphoné à ma mère.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
MAIAZ:
Berria jakin eta, amari deitu diot.
C245 — Après que Beñat est parti, tout le monde se mit à chanter.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
MAIAZ:
Beñat joan ondotik, denak kantuz asi dira.
C246 — Finissez ce travail, avant que Beñat ne rentre du marché.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
MAIAZ:
Bukazazu lan ori, Beñat merkatutik sartu aintzin.
C247 — Nous prendrons la route dès qu'il aura cessé de pleuvoir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
MAIAZ:
Bidea berritz artuko dugu, euria gelditu eta.
C248 — Dites-le-lui, aussitôt que vous le verrez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
MAIAZ:
Erraiozu ori, ikusi bezain fite.
C249 — Je suis au lit, parce que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
MAIAZ:
Ogean naiz, eri naizelako.
C250 — Il a plu, car le sol est mouillé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
MAIAZ:
Euria egin du, lurra bustia baita.
C251 — Ne vous mariez pas avec Beñat parce qu'il est riche, mais parce que vous l'aimez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
MAIAZ:
Ez zite ezkondu Beñatekin aberats delako, bainan maite duzulako.
C252 — Je ne partirai pas à Paris la semaine prochaine, car on annonce une grève de trains.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
MAIAZ:
Urrengo astean ez niz Parisera ganen, treinen greba aipatzen baitute.
C253 — Puisque vous savez l'anglais, traduisez-moi ce texte.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
MAIAZ:
Inglesa baitakizu, itzul nazazu testu ori.
C254 — Du moment que vous le dites, je vous crois.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
MAIAZ:
Erraten duzulako, sinesten zaitut.
C255 — Si j'étais plus riche, j'habiterais au bord de la mer.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
MAIAZ:
Aberatsago banintz, itsaso ondoan bizituko nintzateke.
C256 — Si j'avais 10 ans de moins, j'achèterais une nouvelle maison.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
MAIAZ:
Amar urte guttiago banitu, etxe berri bat erosiko nuke.
C257 — Si les Allemands avaient gagné la guerre, beaucoup d'hommes seraient partis de France.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
MAIAZ:
Alemanek gerla irabazi bazuten, gizon ainitz Frantziatik gana izanen ziren.
C258 — Demain j'irai au travail à pied, à moins que je trouve un autobus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
MAIAZ:
Biar lanera oinez joanen niz, salbu autobus bat atxematen badut.
C259 — Je n'irai à pied que s'il ne pleut pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
MAIAZ:
Oinez joanen niz, euririk ez badu egiten.
C260 — Même si j'étais plus riche, je ferais le même travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
MAIAZ:
Aberatsago banintz ere, lan bera egingo nuke.
C261 — Bien que je sois très malade, je finirai ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
MAIAZ:
Izigarri eri banaiz ere, lan ori bukatuko dut.
C262 — Qui que ce soit qui vous l'a dit, c'est un menteur.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
MAIAZ:
Edonorrek erran ta ere, gezurti bat da.
C263 — Où que vous soyez, je vous retrouverais.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
MAIAZ:
Edonon egon ere, atxemanen zaitut.
C264 — J'ai acheté ce livre afin de vous l'offrir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
MAIAZ:
Liburu ori erosi nuen zuri oparitzeko.
C265 — Vous m'avez appelé pour me donner de l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
MAIAZ:
Deitu nauzu dirua emateko.
C266 — C'est pour vous connaître que je suis venu jusqu'ici.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
MAIAZ:
Zu ezagutzekotan etorri naiz unaraino.
C267 — Je vais acheter du pain.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
MAIAZ:
Gaki niz ogia erostera.
C268 — Ils vont visiter les enfants.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
MAIAZ:
Aurrak bisitatu dituzte.
C269 — Peio est venu me voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
MAIAZ:
Peio ene ikustera etorri da.
C270 — Te voir ici m'étonne.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
MAIAZ:
Zu emen ikusteak arritzen nau.
C271 — Laisser seuls les enfants me fait peur.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
MAIAZ:
Aurrak bakarrik ustea izitzen nau.
C272 — Le voir déguisé me fait rire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
MAIAZ:
Mozorrotua ikusteak irriarazten nau.
C273 — J'ai commencé à écrire une lettre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
MAIAZ:
Gutun bat idazten asi niz.
C274 — J'ai fini de ramasser les feuilles.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
MAIAZ:
Ostoak biltzen bukatu dut.
C275 — J'ai continué à manger des pommes le matin.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
MAIAZ:
Goizetan sagarrak jaten segitu dut.
C276 — Je me suis efforcé de lire votre livre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
MAIAZ:
Zure liburua irakurtzea bortxatu niz.
C277 — J'ai arrêté de boire du vin pendant les repas.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
MAIAZ:
Bazkaltzeko denboran arnoa edatea gelditu niz.
C278 — J'ai cessé de fumer.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
MAIAZ:
Erretzeari utzi diot.
C279 — Je me suis mis à lire des livres d'histoire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
MAIAZ:
Istoriako liburuak irakurtzen asi niz.
C280 — Je suis en train de lacer mes chaussures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
MAIAZ:
Ene zapatak lotzen ari niz.
C281 — J'ai pris l'habitude de lire des livres en basque.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
MAIAZ:
Oitura artu dut euskaraz idatzitako liburuak irakurtzea.
C282 — Je vous ai vu prendre deux livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
MAIAZ:
Ikusi zaitut bi liburu artzen.
C283 — Je vous ai entendu dire ces mots.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
MAIAZ:
Entzun zaitut itz oriek erraten.
C284 — Je vous ai senti vous approcher de moi.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
MAIAZ:
Nitaz urbiltzen sentitu zaitut.
C285 — Les hommes savent réparer les voitures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
MAIAZ:
Gizonek autoak arrimatzen badakizkite.
C286 — J'ai oublié d'apporter vos livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
MAIAZ:
Zure liburuak ekartzea antzi dut.
C287 — J'ai oublié par où on va chez vous.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
MAIAZ:
Antzi dut nundik pasa bear tzen zure etxera gateko.
C288 — Je vous apprendrai á parler espagnol.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
MAIAZ:
Española itz egiten ikasiko zaitut.
C289 — Je sais où dormir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
MAIAZ:
Badakit nun lo egin.
C290 — J'ai appris à lire à dix ans.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
MAIAZ:
Amar urtetan irakurtzen ikasi dut.
C291 — Je vous propose d'acheter tous mes livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
MAIAZ:
Ene liburu guziak erostea proposatzen dautzut.
C292 — Je vous ai demandé de me rapporter tous mes jouets.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
MAIAZ:
Galdetu dautzut ene jostailu guziak ekartzea.
C293 — Vous m'avez ordonné d'acheter trois livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
MAIAZ:
Agindu nauzu iru liburu erostea.
C294 — Vous m'avez autorisé à prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
MAIAZ:
Utzi nauzu zure autoa artzen.
C295 — Vous m'avez interdit de prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
MAIAZ:
Debekatu nauzu zure autoa artzea.
C296 — Vous m'avez obligé à venir à pied.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
MAIAZ:
Beartu nauzu oinez etortzea.
C297 — Vous m'avez empêché d'entrer dans l'école.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
MAIAZ:
Eskolara sartzea debekatu nauzu.
C298 — Vous m'avez aidé à apprendre à conduire les camions.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
MAIAZ:
Lagundu nauzu ikasten kamioiak gidatzen.
C299 — Vous m'avez laissé épouser votre fille.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
MAIAZ:
Zure alabarekin ezkontzea utzi nauzu.
C300 — Je dois aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
MAIAZ:
Parisera joan bear dut.
C301 — Je dois parler à Peio.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
MAIAZ:
Peiori itz egin bear diot.
C302 — Je dois vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
MAIAZ:
Ikusi bear zaitut.
C303 — Je veux vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
MAIAZ:
Ikusi nai zaitut.
C304 — Peio veut que je vous voie.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
MAIAZ:
Peiok nai du nik zu ikustea.
C305 — Je veux aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
MAIAZ:
Parisera joan nai dut.
C306 — Je veux parler à Maialen.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
MAIAZ:
Maialeni itz egin nai diot.
C307 — Nous devons tous mourir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
MAIAZ:
Denak il bear gara.
C308 — Je ne mange que des pommes.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
MAIAZ:
Xagarrak baizik jaten ditut.
C309 — Je ne parle qu'avec Peio.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
MAIAZ:
Peiorekin bakarrik itz egiten dut.
C310 — Je n'aime que vous.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
MAIAZ:
Zu soilik maite zaitut.
C311 — Peio m'a fait venir à pied.
Joskera > Aditz kausatiboak
MAIAZ:
Peiok etorrarazi nau oinez.
C312 — Vos parents vous ont fait apprendre l'anglais.
Joskera > Aditz kausatiboak
MAIAZ:
Zure burasoak inglesa ikasarazi zaituzte.
C313 — Je vous ferai donner votre argent aux pauvres.
Joskera > Aditz kausatiboak
MAIAZ:
Zure dirua pobreei emanaraziko zaitut.
C314 — Vous me faites rire.
Joskera > Aditz kausatiboak
MAIAZ:
Irriarazten nauzue.
C315 — Comment vit-on dans les grandes villes?
Joskera > Inpertsonalak
MAIAZ:
Nola bizi gira erri aundietan?
Oharrak.— 'Frantseseko 'on' inpertsonala, 'gu' bezala erabilia. Insistituz, inpertsonala erabiltzen du A35-OHAR.
Audio oharrak.— Nola bizi da iri aundietan?
C316 — Par oú va-t-on à Hasparren?
Joskera > Inpertsonalak
MAIAZ:
Azparnera joateko nundik pasa bear da?
C317 — On parle en quelle langue dans cette ville?
Joskera > Inpertsonalak
MAIAZ:
Ze izkuntzatan itz egiten da erri untan?
C318 — On dit que vous avez été malade.
Joskera > Inpertsonalak
MAIAZ:
Erran da eri izan zarela.
C319 — On m'a volé ma voiture cette nuit.
Joskera > Inpertsonalak
MAIAZ:
Gau untan ene autoa lapurtua izan da.
C320 — On me parle toujours comme si j'étais un enfant.
Joskera > Inpertsonalakk
MAIAZ:
Aur bat banintz bezala itz egiten dautate.
C321 — On a téléphoné pendant votre absence.
Joskera > Inpertsonalak
MAIAZ:
Ez zinelarik or telefonatu dute.
C322 — On a enlevé les ordures de la rue.
Joskera > Inpertsonalak
MAIAZ:
Karrikatik ondakinak kendu dituzte.
C323 — Lá-bas aussi on parle basque.
Joskera > Inpertsonalak
MAIAZ:
An ere euskaraz itz egiten da.
D1 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
MFON > Hiatoa > _u+a
MAIAZ:
Gizonarentzat liburua ekarri nuen.
D2 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
MFON > Hiatoa > _o+a
MAIAZ:
Beñatek segur aski artoa erosi du merkatuan.
D3 — Je voulais que Maialen boive le lait.
MFON > Hiatoa > _e+a
MAIAZ:
Nai nuen Maialenek esnea edan zezan.
D4 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
MFON > Hiatoa > _i+a
MAIAZ:
Beñatek badaki nik jan dudala ogia.
D5 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
MFON > Hiatoa > _a+a
MAIAZ:
Beñatek aitortu nau ikusi zuela bere alaba.
F1 — J'ai changé de vitesse.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
MAIAZ:
 
F2 — L'avion est en retard.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
MAIAZ:
 
F3 — Vous devez prendre des vitamines.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
MAIAZ:
 
F4 — Ils ont acheté une belle villa à Monaco.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
MAIAZ:
 
F5 — Je n'aime pas les haricots verts.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
MAIAZ:
 
F6 — J'ai acheté des endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
MAIAZ:
 
F7 — Je ne sais pas où est la prise.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
MAIAZ:
 
F8 — Je préfère le gaz pour chauffer la maison.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
MAIAZ:
 
F9 — Il a de l'arthrose.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
MAIAZ:
 
F10 — Quel bazar dans cette maison!
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
MAIAZ:
 
F11 — Ils doivent m'opérer de la vésicule.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
MAIAZ:
 
F12 — Ils ont installé une grande usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
MAIAZ:
 
F13 — J'ai mis les papiers dans le casier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
MAIAZ:
 
F14 — Il faut changer la zinguerie du toit.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
MAIAZ:
 
F15 — Nous avons ramassé la luzerne.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
MAIAZ:
 
F16 — Le garage est fermé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
MAIAZ:
 
F17 — J'ai acheté deux pyjamas.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
MAIAZ:
 
F18 — Mets la viande dans le congélateur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
MAIAZ:
 
F19 — Le chauffage s'est arrêté.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
MAIAZ:
 
F20 — C'est très fragile.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
MAIAZ:
 
F21 — Ils ont fait venir un géomètre.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
MAIAZ:
 
F22 — Je préfère la chirurgie.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
MAIAZ:
 
F23 — J'aime beaucoup les légumes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
MAIAZ:
 
F24 — J'ai manqué l'autobus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
MAIAZ:
 
F25 — J'ai perdu mes lunettes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
MAIAZ:
 
F26 — Les ouvriers sortaient de l'usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
MAIAZ:
 
F27 — Le chirurgien est arrivé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
MAIAZ:
 
F28 — C'est un bon entrepreneur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
MAIAZ:
 
F29 — Mon fils joue dans un grand club.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
MAIAZ:
 
F30 — Mon fils fait du surf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
MAIAZ:
 
F31 — Nous sommes allés au pub à pied.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
MAIAZ:
 
F32 — Sa belle-soeur est malade.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
MAIAZ:
 
F33 — J'ai acheté des T-shirts pour les enfants.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
MAIAZ:
 
F34 — Cette voiture a un moteur neuf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
MAIAZ:
 
F35 — Il y a beaucoup d'Anglais cette année.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
MAIAZ:
 
F36 — J'aime beaucoup les endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
MAIAZ:
 
F37 — Le sergent est très sympathique.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
MAIAZ:
 
F38 — Les gendarmes sont venus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
MAIAZ:
 
F39 — L'ampoule est cassée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
MAIAZ:
 
F40 — Donnez-moi une tranche de viande.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
MAIAZ:
 
F41 — Je n'aime pas les conserves.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
MAIAZ:
 
F42 — Ils ont appelé les pompiers.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
MAIAZ:
 
F43 — Il n'a pas de conscience.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
MAIAZ:
 
F44 — Il est content.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
MAIAZ:
 
F45 — La blessure s'est infectée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
MAIAZ:
 
F46 — J'ai appelé un infirmier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
MAIAZ:
 
F47 — C'est intéressant.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
MAIAZ:
 
F48 — Ils mettent des radars partout.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
MAIAZ:
 
F49 — Le radiateur est froid.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
MAIAZ:
 
F50 — Le robinet est cassé.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
MAIAZ:
 
F51 — Il y a des rubans autour du paquet.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
MAIAZ:
 
F52 — J'ai dû écrire un nouveau rapport.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
MAIAZ:
 
F53 — J'ai acheté un slip pour le petit voisin.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
MAIAZ:
 
F54 — Il faut respecter les stops.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
MAIAZ:
 
F55 — Il aime tous les sports.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
MAIAZ:
 
F56 — Les stocks sont vides.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
MAIAZ:
 
F57 — Un nouveau stop.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F58 — Une écharpe.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F59 — Un cube rouge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F60 — Le meilleur rhum.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F61 — Une cassette.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F62 — Un plat chaud.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F63 — Un tricot bleu.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F64 — Un code secret.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F65 — Une panne de plus.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F66 — J'ai acheté une nouvelle canne.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F67 — Le vieux plastic.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F68 — Une digue nouvelle.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
MAIAZ:
 
F69 — Je dois aller à la casse.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
MAIAZ:
 
F70 — Où est la fosse?
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
MAIAZ:
 
F71 — Ils ont loué une loge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
MAIAZ:
 
F72 — J'ai acheté un tricot beige.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
MAIAZ:
 
F73 — C'est un Belge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
MAIAZ:
 
F74 — Deux tranches.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
MAIAZ:
 
F75 — La selle de cheval.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
MAIAZ:
 
F76 — Une casserole d'eau.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
MAIAZ:
 
F77 — En deuxième file.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
MAIAZ:
 
F78 — Je suis allé au bal.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
MAIAZ:
 
F79 — Le col de la chemise est sale.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
MAIAZ:
 
F80 — J'aime le chou.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F81 — Passez-moi le sel.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F82 — J'ai mis le livre sur la table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F83 — Il s'est inquiété / fâché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F84 — Le petit chien est content.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F85 — Une grosse souris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F86 — Ce gros chien est à moi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F87 — Il est sorti de son petit coin.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F88 — La corde s'est cassée.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F89 — Cet homme est bête.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F90 — Xuka mintzo da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F91 — Sua piztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F92 — Zura moztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F93 — Zama bizkarrean harturik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F94 — Samur da aitatxi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F95 — Xamarra soinean du.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F96 — Asuna.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F97 — Axuanta.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F98 — Emazu hori.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F99 — Ez dira kexu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F100 — Egin dezakezu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F101 — Gure erresuma.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F102 — Xingarra.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F103 — Zin egiten dut egia dela.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F104 — Sinetsi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F105 — Hasi naiz.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F106 — Hazi nauzu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F107 — Maxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F108 — Arraxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F109 — Ikasi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F110 — Irabazi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
MAIAZ:
 
F111 — Il a un cœur très dur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
MAIAZ:
 
F112 — Les agneaux se sont échappés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
MAIAZ:
 
F113 — Tu as les cheveux très courts.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
MAIAZ:
 
F114 — Les ciseaux sont aiguisés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
MAIAZ:
 
F115 — Tenez ce livre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
MAIAZ:
 
F116 — Je l'ai volé.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
MAIAZ:
 
F117 — Il a neuf ans.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
MAIAZ:
 
F118 — Zure hitzak ere hitsak.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
MAIAZ:
 
F119 — Itsasoa itsusi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
MAIAZ:
 
F120 — Etxe hetsia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
MAIAZ:
 
F121 — Etzi ez dut etsituko.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
MAIAZ:
 
F122 — Le voisin est mort depuis longtemps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
MAIAZ:
 
F123 — Au bout de mille années.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
MAIAZ:
 
F124 — J'ai marché à pied.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
MAIAZ:
 
F125 — Quel orgueil!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
MAIAZ:
 
F126 — Ttette pullita.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
MAIAZ:
 
F127 — Llabur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
MAIAZ:
 
F128 — Miñiñi bello da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
MAIAZ:
 
F129 — Une pierre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
MAIAZ:
 
F130 — Votre enfant.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
MAIAZ:
 
F131 — Là-bas.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
MAIAZ:
 
F132 — Herritik joan da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
MAIAZ:
 
F133 — Hamar urte ditut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
MAIAZ:
 
F134 — Hor da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
MAIAZ:
 
F135 — Lit.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
MAIAZ:
 
F136 — Table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
MAIAZ:
 
F137 — Vouloir.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
MAIAZ:
 
F138 — Behi bat ikusi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
MAIAZ:
 
F139 — Ahantzi zaitut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
MAIAZ:
 
F140 — Mihia ahoan atxik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
MAIAZ:
 
F141 — Prêtre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F142 — Corps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F143 — Allumer.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F144 — Phitz argia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F145 — Aphoa da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F146 — Chemise.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F147 — Cracher.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F148 — Artho berria.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F149 — Urthe.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F150 — Thindua.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F151 — Une fumée noire.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F152 — Porter.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F153 — Khuia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F154 — Lekhu eder bat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
MAIAZ:
 
F155 — C'est vous qui avez brûlé les livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
MAIAZ:
 
F156 — Vous aussi avez de tels livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
MAIAZ:
 
F157 — La ville de Bayonne.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
MAIAZ:
 
F158 — Le rire de Beñat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
MAIAZ:
 
F159 — L'eau est froide.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
MAIAZ:
 
F160 — La noisette est pourrie.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
MAIAZ:
 
F173 — Je veux de l'eau chaude.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
MAIAZ:
 
F174 — J'ai acheté du bois bon marché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
MAIAZ:
 
F175 — Qui est entré?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
MAIAZ:
 
F176 — Qu'est-ce qui est arrivé ?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
MAIAZ:
 
F161 — C'est sacré.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
MAIAZ:
 
F162 — C'est du sucre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
MAIAZ:
 
F163 — C'est un secret.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
MAIAZ:
 
F164 — Il est gris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
MAIAZ:
 
F165 — Le train est en retard.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
MAIAZ:
 
F166 — Il est très apprécié.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
MAIAZ:
 
F167 — Je l'ai pris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
MAIAZ:
 
F168 — La glace a fondu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
MAIAZ:
 
F169 — Le charpentier est venu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
MAIAZ:
 
F170 — J'aime les abeilles.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
MAIAZ:
 
F171 — Erna!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
MAIAZ:
 
F172 — Berma hor!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
MAIAZ:
 
F177 — Qui l'a dit?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
MAIAZ:
 
F178 — Zerk pentsarazten dautzu hori?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
MAIAZ: